On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2021

Input:

§ 13a Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

16.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.130001
§ 13a Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 2 ZDPH – Předmět daně

  • § 7 ZDPH – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti

  • § 8, § 8a ZDPH – Místo plnění při prodeji zboží na dálku

  • § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Ustanovení novelou vloženého § 13a ZDPH stanoví pravidla pro nově definovaný institut „dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní”.

Tímto ustanovením § 13a jsou do zákona o DPH implementovány změny vycházejících z novely směrnice 2006/112/ES a novely nařízení Rady 282/2011, jejichž účinnost byla pro členské státy v Bruselu stanovena na 1. 7. 2021.

Jak bylo uvedeno již v komentáři k novelizovanému § 8 a 8a ZDPH, v ČR nebylo včas dokončeno projednávání návrhu novely zákona o DPH obsaženého ve sněmovním tisku 867, takže ČR nestihla příslušné změny ke stanovenému datu přijmout. Za situace, kdy novela zákona o DPH není ve stanoveném termínu přijata, mohou se podnikatelské subjekty dovolávat přímé účinnosti směrnice, pokud jim platné znění směrnice poskytuje určité výhody, a postupovat přímo podle novelizovaných ustanovení směrnice, jak vyplývá z judikatury SDEU. Na tuto skutečnost upozorňuje i metodická informace GFŘ „Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021”, č. j. 43265/21/7100-220116-050701, publikovaná 21. 6. na internetových stránkách Finanční správy.

V této metodické informaci GFŘ mj. uvádí, že podnikatelé se mohou rozhodnout, zda budou dobrovolně postupovat podle novelizované směrnice, anebo mohou postupovat do dne vstupu novely zákona o DPH v účinnost dle dosud platného znění zákona o DPH. Pokud si zvolí postup podle novely směrnice, musí dle GFŘ dodržovat nový postup se všemi stanovenými pravidly, včetně např. těch, která vyplývají přímo z novely nařízení Rady (např. vedení stanovené evidence pro účely DPH).

K § 13a odst. 1 ZDPH

Ustanovení § 13a ZDPH vychází z čl. 14, 14a, 31-33, 36b, 66a, 136a, 169, 205, 219a-221, 242, 242a směrnice.

Obsahuje zvláštní pravidla, jejichž účelem je stanovit při prodeji zboží dovezeného ze třetí země, je-li dodáváno zákazníkům – osobám nepovinným k dani v EU, osobu, která bude odpovědná, resp. spoluodpovědná, za výběr a placení daně v EU z tohoto dovezeného zboží.

Proto bylo v zákoně o DPH stejně jako v novele směrnice stanoveno, že dodání dovezeného zboží do hodnoty 150 EUR na dálku usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní osobě nepovinné k dani z EU se bude považovat za dvojí plnění:

  1. dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní (dodavatel zboží i provozovatel elektronického rozhraní jsou osoby povinné k dani, takže toto dodání je označováno jako B2B dodání); přitom toto dodání se považuje za dodání bez přepravy či odeslání,
  2. dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní zákazníkovi (zákazníkem je osoba nepovinná k dani, takže toto dodání je označováno jako B2C dodání); toto dodání se považuje za dodání zboží s přepravou či odesláním.

Uvedená dodání zboží dodavatelem zboží provozovateli elektronického rozhraní a provozovatelem elektronického rozhraní zákazníkovi jsou označována jako domnělé, resp. fiktivní, dodání a provozovatel elektronického rozhraní se při tomto dodání považuje za domnělého/fiktivního dodavatele. Tato konstrukce byla zvolena z toho důvodu, aby daň z nákupu zboží ze třetí země od zákazníka vybral a odvedl provozovatel elektronického rozhraní.

Jak vyplývá z ustanovení odst. 1, při tomto dodání se jedná o zboží dovezené ze třetí země, v dodávkách/zásilkách, jejichž vlastní hodnota nepřesahuje částku 150 EUR.

Pojmy používané v ustanovení § 13a jsou novelou definovány v novelizovaném § 4 ZDPH.

Elektronické rozhraní, provozovatel elektronického rozhraní

Jak vyplývá z definice v § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH, elektronickým rozhraním se rozumí elektronická tržiště, portál, platforma nebo obdobný prostředek.

Provozovatelem elektronického rozhraní se dle § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH rozumí osoba povinná k dani, která prostřednictvím elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby

Co se rozumí pod pojmem „usnadňuje”, je definováno v nařízení Rady (EU) 2019/2026, v čl. 5b a 54b: pojmem „usnadňuje” se rozumí použití elektronického rozhraní, aby příjemce a dodavatel nabízející zboží prostřednictvím tohoto rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží. Elektronické rozhraní „usnadňuje” ve smyslu tohoto ustanovení, pokud má vliv na stanovení dodacích podmínek, určení ceny, platebních podmínek apod.

Třetí země a třetí území

Jak vyplývá z ustanovení § 13a odst. 1, toto dodání usnadněné elektronickým rozhraním se rozčlení na dvě dodání v případě, že je takto prodáváno na dálku zboží v zásilkách do vlastní hodnoty 150 EUR dovezené ze třetí země ze třetí země nebo třetího území.

Třetí zemí se rozumí země mimo EU, třetím územím se rozumí území, jako např. Kanárské ostrovy ad., které sice administrativně i z hlediska celních předpisů jsou součástí území EU, avšak pro účely