On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2021

Input:

Odpočet daně - odpočet daně v poměrné výši - 4. část

10.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.2200.2
Odpočet daně – odpočet daně v poměrné výši – 4. část

Ing. Olga Hochmannová

Předchozí část článku

V dalším ze série článků k problematice odpočtu DPH se zaměříme podrobněji na ustanovení § 75 ZDPH, které upravuje uplatňování odpočtu daně v poměrné výši. Jedná se o částečný odpočet daně v situaci, kdy plátce přijaté zdanitelné plnění použije současně pro účely ekonomické činnosti i pro účely s ekonomickou činností nesouvisející.

Použití § 75 ZDPH

Ustanovení § 75 ZDPH navazuje na pravidla pro uplatňování odpočtu stanovená v § 72 ZDPH. Ten v odst. 1 definuje, pro jaká vlastní plnění na výstupu musí plátce přijaté zdanitelné plnění použít, aby mohl odpočet, resp. plný odpočet, uplatnit. Pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro jiné účely než stanovené v uvedeném § 72 odst. 1 ZDPH, nemůže odpočet daně uplatnit vůbec nebo jej může uplatnit jen v částečné výši, a to postupem podle § 75 nebo 76 ZDPH.

Výpočet poměrné části odpočtu daně podle § 75 ZDPH plátce provádí v případě, kdy přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečňování svých ekonomických činností i pro účely s nimi nesouvisející, jako je např. osobní spotřeba plátce nebo jeho zaměstnanců nebo výkony veřejné správy.

Plátce pořizuje do obchodního majetku motorová vozidla, u kterých plánuje využití zejména pro ekonomickou činnost pro své zaměstnance obchodního oddělení, ale připouští i jejich využití pro osobní potřebu těchto zaměstnanců.

V takovém případě tedy bude z pořízení motorových vozidel uplatňovat odpočet daně podle § 75 ZDPH.

Obec, která je plátcem DPH a v rámci ekonomické činnosti dodává vodu občanům, pronajímá byty občanům i nebytové prostory podnikatelům, přijme od stavební firmy práce:

a) na opravě vodovodního řadu v obci,

b) na opravě budovy radnice.

V případě a) se jedná o přijaté zdanitelné plnění, které souvisí výhradně se zdanitelnou ekonomickou činností obce (dodání vody), takže obec může uplatnit plný odpočet daně. V případě b) se jedná o přijaté zdanitelné plnění, které souvisí kromě ekonomické činnosti obce i s jejími výkony veřejné správy, takže musí při uplatňování odpočtu postupovat podle § 75 ZDPH.

Odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku

Jak je stanoveno v § 75 odst. 1 ZDPH, pokud plátce použije přijatá zdanitelná plnění současně jak pro účely související s ekonomickou činností, tak pro účely s ní nesouvisející, je oprávněn uplatnit si odpočet daně jen v poměrné výši odpovídající použití pro ekonomickou činnost. Podrobnější podmínky stanoví odst. 2. Pouze poměrnou výši odpočtu si plátce může uplatnit při pořízení dlouhodobého majetku.

Pokud je poměrná část přijatého zdanitelného plnění pro ekonomickou činnost použita i pro účely ekonomické činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, zkrátí se následně poměrná část odpočtu daně i podle § 76 ZDPH.

Postup při určení poměrné části odpočtu daně závisí na okolnostech a druhu přijatého zdanitelného plnění, pro rozlišení je nutné vybrat kritérium vhodné právě pro dané přijaté plnění. Např. pokud je pro účely ekonomické činnosti i účely s ekonomickou činností nesouvisející pořizováno motorové vozidlo, bude vhodným kritériem počet ujetých km pro jednotlivé účely. Pokud by pro ekonomickou činnost i účely s ní nesouvisející byla pořizována nemovitost, pak by vhodným kritériem mohl být poměr podlahové plochy. U obce, která vykonává výkony veřejné správy a současně i ekonomickou činnost, by vhodným kritériem mohl být poměr finančních příjmů (včetně dotací) přijatých na jednotlivé druhy činností atd.

Odpočet daně u přijatého plnění jiného než dlouhodobého majetku

Pokud je pořizováno zdanitelné plnění jiné než dlouhodobý majetek, které má být využíváno pro účely související i nesouvisející s ekonomickou činností, může si podle § 75 odst. 2 ZDPH plátce zvolit, že uplatní odpočet daně v plné výši. Tato možnost vybrat si plný odpočet daně je stanovena pouze pro účely částečné osobní spotřeby podnikatele nebo jeho zaměstnanců. Plátce tak může uplatnit poměrný odpočet daně nebo odpočet v plné výši. Pokud uplatní odpočet v plné výši, je následně povinen použití pro osobní spotřebu dodanit jako dodání zboží nebo poskytnutí služby podle § 13 nebo § 14 ZDPH.

Tato možnost vybrat si plný odpočet daně je stanovena pouze pro účely částečné osobní spotřeby, nikoli pro jiné účely, které nejsou ekonomickou činností. Tuto možnost tedy nemají veřejnoprávní subjekty, které přijatá zdanitelná plnění používají kromě ekonomické činnosti i pro výkony veřejné správy. Ty jsou povinny uplatnit jen poměrný odpočet daně podle míry využití pro ekonomickou činnost.

Jak stanoví § 75 odst. 4 ZDPH, pokud plátce při uplatnění odpočtu daně nezná skutečný podíl použití přijatého zdanitelného plnění pro účely své ekonomické činnosti, stanoví výši poměrného koeficientu "kvalifikovaným odhadem" (např. při pořízení osobního automobilu pro služební i soukromé účely může plátce daně vycházet z dosavadního sledování vozidel).

Výpočet poměrné části odpočtu daně

V § 75 odst. 3 ZDPH je stanoven postup výpočtu poměrné výše odpočtu daně, odpovídající použití pro účely vlastní ekonomické činnosti plátce.

Poměrná výše odpočtu daně se vypočítá jako součin částky daně na vstupu a procentního podílu, který odpovídá rozsahu použití pro ekonomickou činnost (např. 70 %). Tento procentní podíl ("poměrný koeficient") se zaokrouhluje na celé procento nahoru.

Plátce pořizuje do obchodního majetku motorová vozidla, u kterých plánuje využití kromě ekonomické činnosti také pro osobní potřebu zaměstnanců. Na základě sledování jízd dosud užívaných vozidel má informace,