On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2021

Input:

Určení místa plnění pro účely DPH - 5. část

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.1400.2
Určení místa plnění pro účely DPH – 5. část

Ing. Olga Hochmannová

V. Místo plnění při poskytnutí služby – ostatní pravidla

V pátém ze série článků věnovaných problematice místa plnění pro účely DPH budeme pokračovat v přehledu pravidel pro stanovení místa plnění při poskytnutí služeb, kdy na dosud zmíněná základní pravidla z § 9 ZDPH navážeme ostatními pravidly pro stanovení místa plnění při poskytování služeb uvedenými v §§ 10 až 10i ZDPH, resp. v čl. 46 až 59c směrnice 2006/112/ES. Z důvodu značného rozsahu budou informace o těchto pravidlech rozděleny na 2 články.

1. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci – § 10 ZDPH

Pro služby vztahující se k nemovité věci je stanoveno, že místem plnění je místo, kde se nemovitá věc nachází. Není přitom rozhodující, zda příjemcem služeb je osoba povinná k dani nebo nepovinná k dani.

Nemovitost, nemovitá věc

Pojem "nemovitost" je definován v čl. 13b nařízení č. 282/2011. Nemovitostí je dle tohoto nařízení pozemek, tj. každá určitá část země na povrchu nebo pod ním, k nimž lze založit vlastnické právo a držbu, každá budova nebo stavba spojená se zemí nebo v zemi..., kterou nelze snadno rozebrat nebo přemístit, každý prvek, který byl nainstalován a tvoří nedílnou součást budovy nebo stavby, bez něhož by budova nebo stavba byla neúplná, jako např. dveře, okna, střechy, schodiště a výtahy, každý prvek, zařízení nebo stroj trvale nainstalovaný v budově nebo stavbě, které nelze přemístit bez zničení nebo změny budovy nebo stavby.

V judikatuře SDEU jsou nemovitosti charakterizovány jako pozemky a stavby pevně spojené s pozemkem (viz např. rozsudek SDEU C-315/00 Maierhofer).

Výčet služeb vztahujících se k nemovité věci

Základní charakteristika a stručný ilustrativní výčet služeb vztahujících se k nemovité věci je stanoven v § 10 odst. 2 ZDPH, podle něhož se službou vztahující se k nemovité věci rozumí služba, která má dostatečně přímou souvislost s danou nemovitou věcí, jak ji vymezuje nařízení Rady 282/2011, novelizované nařízením Rady EU č. 1042/2013. Prováděcí nařízení Rady 1042/2013, které je pro členské státy závazné od 1. 1. 2017, obsahuje v článku 31a podrobnější (leč pouze ilustrativní) výčet služeb, které se považují za služby související s nemovitostí.

Podle čl. 31a tohoto nařízení se za služby související s nemovitostí považují služby, které jsou poskytovány na nemovitosti nebo jsou na ni zaměřeny a jejichž cílem je právní nebo fyzická změna uvedené nemovitosti, např. vypracování plánů budovy nebo částí budovy určených pro určitou parcelu, poskytování služeb stavebního dozoru nebo bezpečnostních služeb, stavba budovy na pozemku, stavební a demoliční práce prováděné na budově nebo jejích částech, práce na pozemku, včetně zemědělských služeb atd.

Služby, na které se pravidlo § 10 ZDPH nevztahuje

V čl. 31a odst. 3 uvedeného nařízení je stanoveno, na jaké služby se toto pravidlo pro stanovení místa plnění nevztahuje. Nevztahuje se např. na vypracování plánů pro budovu nebo její části, pokud nejsou určeny pro konkrétní parcelu, na reklamní služby, i když zahrnují použití nemovitosti a další.

Pokud zahradní architekt registrovaný k dani ve Velké Británii zpracuje projekt na realizaci střešní zahrady na budově hotelu v Praze, je místem plnění tuzemsko, neboť nemovitost, ke které se služba vztahuje, se nachází v tuzemsku.

Pokud např. majitel budovy, plátce DPH se sídlem v ČR, umožní, aby na jeho budově v Praze byl za úplatu umístěn reklamní panel propagující výrobky španělského výrobce, není místem plnění ČR, neboť se nejedná o službu vztahující se k nemovitosti.

Jak vyplývá z judikatury SDEU, např. z rozsudků C-108/00 SPI, C-438/01 Design Concept a další, mělo by se jednat o reklamní služby, neboť dle SDEU reklamní služby zahrnují činnosti, jejichž účelem je přinést veřejnosti informaci o existenci či kvalitách výrobku nebo služby s účelem zvýšit prodej tohoto výrobku. Pojem "reklamní služby" je pojmem komunitárním s ohledem na související pravidla pro vymezení místa plnění a musí být interpretován ve všech členských státech jednotně. Jestliže se jedná o reklamní služby poskytované osobě povinné k dani, určí se místo plnění podle základního pravidla, tj. § 9 odst. 1 ZDPH (resp. čl. 44 směrnice), což znamená, že plátce poskytne tyto služby španělskému podnikateli bez DPH v systému reverse charge a DPH přizná španělský podnikatel.

Služba vztahující se k právu stavby

Jak vyplývá z § 10 odst. 3 ZDPH, místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

2. Místo plnění při poskytnutí přepravy osob – § 10a ZDPH

Místem plnění při poskytnutí přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

U těchto služeb rovněž není pro stanovení místa plnění rozhodující, zda je příjemce služby osobou povinnou nebo nepovinnou k dani.

Místem plnění a stanovením základu daně, resp. poměrné části základu daně při přepravě osob mezi členskými státy, se zabývá rozsudek SDEU v případu C-116/96 Binder. Dle SDEU se základ daně v jednotlivých členských státech, v nichž se přeprava osob mezi členskými státy uskutečňuje, určí v poměrné výši podle ujeté vzdálenosti v každém z těchto členských států.

Pokud přepravce poskytuje autobusovou přepravu osob z tuzemska do Paříže a zpět, místem plnění je území každého členského státu, po němž se jednotlivé úseky přepravy uskutečňují – ČR, Německo, Francie. Dle poměru ujetých vzdáleností v těchto státech se určí základ daně, případně hodnota přepravy osvobozené od daně.

3. Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy – § 10b ZDPH

Pravidla stanovená v § 10b ZDPH, resp. v čl. 48 až 52 směrnice, se člení na pravidla pro místo plnění u poskytnutí oprávnění ke vstupu a u ostatních služeb v oblasti kultury, umění sportu atd.

U poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní, sportovní a další uvedené akce a u přímo souvisejících služeb je pro stanovení místa plnění rozhodující, kde se příslušná akce koná, místem plnění je místo konání příslušné akce.

Oprávnění ke vstupu

Pod pojmem "oprávnění ke vstupu" se rozumí vstupné, účastnický poplatek, předplatné nebo jiný způsob úhrady, kterým se hradí vstup na příslušnou akci. Službami přímo souvisejícími s tímto oprávněním ke vstupu jsou např. služby šaten, toalet a podobné služby poskytované na příslušné akci.

Tato část pravidla § 10b ZDPH se uplatní při poskytování osobám povinným i osobám nepovinným k dani.

Akce

Jak vyplývá z judikatury SDEU, za "akce" v oblasti kultury, sportu a dalších se považují takové události, jichž se může ve stejnou dobu účastnit větší počet různých osob, např. koncerty, divadelní představení, sportovní utkání, vědecké kongresy apod.

Dle rozsudku ve věci C-3/09 Erotic center je rozličným událostem a zařízením, jejichž výčet podává příloha H sedmá kategorie první pododstavec šesté směrnice, společné zejména to, že jsou přístupné veřejnosti na základě předchozího zaplacení oprávnění ke vstupu, které všem osobám, jež si je opatří, zjednává právo společně využívat kulturních a zábavních služeb, jimiž se vyznačují tyto události a zařízení.

Mezi tyto "akce" patří i výstavy a veletrhy, které rovněž splňují výše uvedenou charakteristiku a jejichž zařazení do tohoto ustanovení vyplývá i z výkladu SDEU.

Ostatní služby vztahující se k akcím

U ostatních služeb vztahujících se k uvedeným kulturním, sportovním aj. akcím se však při stanovení