On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

159/1999 Sb., Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.6.2020

č. 159/1999 Sb., Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.6.2020
ZÁKON
ze dne 30. června 1999
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 a 2, § 3, § 5 odst. 1, § 6, § 9 a § 11
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 3 odst. 1 mění slovo
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění název zákona a vkládá novou část druhou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 12
341/2015 Sb.
(k 29.12.2015)
mění, celkem k datu 59 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10b, § 10c a § 10d
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění, celkem 53 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
113/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 10f odst. 1 až 3, § 10g odst. 4 a 5, § 10h odst. 1 a 2 a § 10i odst. 2
117/2020 Sb.
(k 1.11.2020)
mění § 10b a vkládá část třetí - dosud neuvedeno
117/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
nabývá účinnosti ustanovení § 12 odst. 2 - dosud neuvedeno
189/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
vkládá § 10 a mění § 10b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) pro oblast zájezdů a spojených cestovních služeb a upravuje
a)  podmínky jejich nabízení, prodeje a zprostředkování,
b)  rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku cestovní kanceláře a
c)  výkon státní správy v oblasti cestovního ruchu.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo spojené cestovní služby
a)  na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh,
b)  jejichž nabízení, prodej nebo zprostředkování není činností vykonávanou podnikatelským způsobem, nebo
c)  zakoupené osobou na základě rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s její obchodní činností, podnikáním nebo povoláním.
(3)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro výkon některých dalších činností v oblasti cestovního ruchu.
§ 1a
Typy služeb cestovního ruchu
Službou cestovního ruchu je
a)  doprava zákazníka,
b)  ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c)  nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d)  jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.
§ 1b
Zájezd
(1)  Zájezdem je soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud
a)  soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
b)  bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu
1.  zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
2.  nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
3.  inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd” nebo s podobným označením,
4.  sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
5.  zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto