On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

479 - Ostatní dlouhodobé dluhy

13.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde jiné dlouhodobé dluhy, pro které nebyl určen žádný předcházející účet dlouhodobých dluhů, např. přijaté úvěry od nebankovních institucí.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. P,
Přijetí dlouhodobé zápůjčky (včetně zápůjček od společníků obchodních korporací, nezahrnutých na účtu 477), úvěru od nebankovní instituce 211,
221
479
2. P
BÚ,
VZ
Zúčtování úhrady dluhu:


a) v hotovosti 479 211
b) z  peněžních prostředků na účtech 479 221
c) směnkou

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p.p.
  • dluh

479
  • směnečná hodnota

478
  • úrok

562
3. VZ Odpis právně zaniklého dluhu 479 648 Pokud není dluh zaúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11,12,15).
4. VZ Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a  dluhů 479 311,
315,
378
§ 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§ 1982 až 1991 NOZ
5. VZ Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení 544 479 § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Pokud je splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení kratší než 12 měsíců, bude účtováno na účet 379.
6. VZ Zúčtování nevyfakturovaných dodávek, které byly v předchozím účetním období zaúčtovány jako dohadná položka 389 479
7. VZ Odkoupení pohledávky (pořizovací cena) 315,
378
479