On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

48/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele"), ve znění účinném k 1.1.2018

48/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele"), ve znění účinném k 1.1.2018
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
17/2004 F.z.
 
 
65/2005 F.z.
(k 1.1.2006)
změna ČÚS č. 022
31/2007 F.z.
(k 1.1.2008)
změna ČÚS č. 001, 002, 005, 007, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019 a 021 a zrušení standardu č. 010
22/2008 F.z.
(k 1.1.2009)
změna ČÚS č. 008 a 011 (ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 7/2009)
22/2010 F.z.
(k 1.1.2011)
změna ČÚS č. 013
33/2010 F.z.
(k 1.1.2011)
změna ČÚS č. 020
16/2011 F.z.
(k 1.1.2012)
změna ČÚS č. 003, 011 a 018
17/2011 F.z.
(k 1.1.2013)
změna ČÚS č. 002, 003, 018 a 019
9/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 001
10/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 002
11/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 003
12/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 004
13/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 006
14/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 007
15/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 008
16/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 011
17/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 012
18/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 013
19/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 014
20/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 015
21/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 016
22/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 017
23/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 018
24/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 019
25/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 020
26/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 021
27/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
změna ČÚS č. 023
19/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
změna ČÚS č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021; vkládá nový ČÚS č. 024 (ve znění tiskové opravy uveřejněné v č. 10/2016 FZ)
19/2015 F.z.
(k 1.1.2017)
ruší ČÚS č. 024
22/2017 F.z.
(k 1.1.2018)
změna ČÚS č. 002, 008, 009, 013, 017 a 018
Ministerstvo financí ČR, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českých účetních standardů.
České účetní standardy jsou zveřejněny ve finančním zpravodaji č. 11-12/2003 a na internetových stránkách MFČR.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro podnikatele”)
 
číslo
název
001
Účty a zásady účtování na účtech
002
Otevírání a uzavírání účetních knih
003
Odložená daň
004
Rezervy
005
Opravné položky
006
Kursové rozdíly
007
Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008
Operace s cennými papíry a podíly
009
Deriváty
010
zrušen
011
Operace s obchodním závodem
012
Změny vlastního kapitálu
013
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014
Dlouhodobý finanční majetek
015
Zásoby
016
Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím
017
Zúčtovací vztahy
018
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019
Náklady a výnosy
020
Konsolidace
021
Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
022
Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023
Přehled o peněžních tocích
024
zrušen č. 19/2015 F.z. k 1.1.2017
Český účetní standard pro podnikatele č. 001
Účty a zásady účtování na účtech
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
2. Obsahové vymezení
2.1.  Účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 46 vyhlášky.
2.2.  Analytické účty
2.2.1.  V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty:
a)  členění podle jednotlivých druhů majetku hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek zatížený věcným právem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků; u cenných papírů se na analytických účtech sledují cenné papíry v umořovacím řízení
b)  členění pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů
c)  členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, to je podle § 19 odst. 8 zákona na krátkodobé nebo dlouhodobé pohledávky a závazky
d)  členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona
e)  členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy)
f)  členění pro