On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

525 - Ostatní sociální pojištění

14.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

525 – Ostatní sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na uvedeném účtu se zachycuje placení penzijního připojištění se státním příspěvkem a životní a důchodové připojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, společníky a členy družstev.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska a Islandu (zaměstnanců, společníků a členů družstev):


a) do limitu u pracovníka 525 379 Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozeno max. 50 000 Kč ročně od 1 zaměstnavatele. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad, pokud je to upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě.
§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)
b) nad limit u pracovníka 528,
427
379
2. Zúčtování úhrady pojištění a připojištění 379 221

Poznámka:

Od základu daně ve zdaňovacím období lze (podle § 15 odst. 5 ZDP) odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek,

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období, nebo

c) doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní