On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

23.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje zůstatková cena prodávaných předmětů jako rozdílu cen vedených na účtech účtových skupin 01x, 02x, 03x, 07x, 08x a dále hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z příslušných účtů účtové skupiny 04x.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

§ 25–27 ZoÚ, § 6, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.1. a 3.6. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: F.1. – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Prodej dlouhodobého nehmotného majetku:


a) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence ve vstupní ceně 07x 01x
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného majetku do nákladů (doúčtování oprávek) 541 07x § 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)
*)
2. VZ Prodej dlouhodobého hmotného majetku – odpisovaného:


a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence ve vstupní ceně 08x 02x
b) převod zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku do nákladů 541 08x § 26 až § 32 ZDP
§ 24 odst. 2 písm. b) ZDP (bod 2)
3. VZ Prodej  dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného:


  • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného z evidence ve vstupní ceně

541 031,
032
Pořizovací cena pozemku u právnických osob při prodeji je daňově uznatelná.
§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP
4. VZ Prodej nedokončeného dlouhodobého majetku:


a) hmotného 541 042
b) nehmotného 541 041
5. VF Faktura vydaná při prodeji dlouhodobého majetku:


  • prodejní cena

311,
 315
641

Poznámka:

Daňově uznatelnými náklady je zůstatková cena hmotného majetku podle § 29 odst. 2 ZDP, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 ZDP, a to u:

  • pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k ZDP, při jejich vyřazení,

  • prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle ZDP odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se postupuje obdobně,

  • hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla