On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

546 - Odpis pohledávky

20.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

546 – Odpis pohledávky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují případy odpisu pohledávek a hodnota pohledávky při jejím postoupení. Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 28, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.6. ČÚS 019
NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Odpis pohledávky na základě uvážení účetní jednotky (např. náklady na její vymáhání by přesáhly výtěžek z této pohledávky): 546 § 25 odst. 1 písm. z), zc) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP
a) z obchodního styku 311,
315

b) za zaměstnancem 335
c) za společníkem a členem družstva 355
d) jiné 378
e) odpis pohledávky vzniklé z titulu poskytování záloh (závdavků) 051,
052,
15x,
314

f) odpis pohledávek k obchodním korporacím ve skupině 351
Zaúčtování odepsané pohledávky do podrozvahy 753.1 799
2. VZ Zákonný odpis pohledávek podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP (účetně se jedná pouze o operaci odpisu pohledávky ve výši 100 %) 546 311,
315

3. VZ Úplatné postoupení pohledávky:


a) zúčtování rozvahové hodnoty pohledávky do nákladů 546 311,
315,
378
§ 25 odst. 1 písm. z) ZDP,
§ 24 odst. 9 ZDP
b) výnos z postoupení pohledávky 311,
315,
378
646
4. VZ Rozpuštění opravných položek k postoupené pohledávce 391 558,
559

Poznámka:

Na tomto účtu se sleduje odpis pohledávky a zúčtování pohledávky do nákladů při jejím postoupení. Současně při odpisu pohledávky musí být doložen důvod a způsob odpisu pro daňové účely. Pro všechna účetní řešení odpisu pohledávek je společné, že se i nadále sledují podle jejich splácení dlužníkem, protože právní existence nároku věřitele vůči dlužníkovi trvá a dlužník má stále povinnost svůj závazek uhradit.

Podle § 629 NOZ je promlčecí lhůta tři roky.

U pohledávky nabyté při přeměně obchodní korporace, nebyla-li nikdy součástí podrozvahových účtů zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická korporace v odpisu pohledávky nebo v tvorbě opravné položky, jako by ke změně v osobě věřitele nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit odpis nebo tvorbu opravné položky zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace.

Daňově uznatelným nákladem je u poplatníků vedoucích účetnictví ve smyslu § 24 odst. 2 písm. y) ZDP:

- jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem