On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Vymezení jednotlivých položek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je uvedeno u samostatných účtů v účtových skupinách 01x a 02x.

Opotřebení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku představuje trvalé snížení jeho hodnoty, které se zachycuje formou účetních odpisů na tomto účtu v nákladech a zároveň souvztažně prostřednictvím účtů skupiny 07x a 08x, kde je kumulovaná výše dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, Škody

§ 28 ZoÚ, § 6, § 7, § 24a, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, části 3.1. a 3.7. ČÚS 019
NÚR, JUD, KDP

Výkaz zisku a ztráty: E.1.1. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku uplatněné podle odpisového plánu:

§ 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
a) nehmotného majetku 551 07x *)
b) hmotného majetku 551 08x Komponentní odpisování podle § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. nelze pro daňové účely použít.
2. VZ Vyřazení dlouhodobého majetku při fyzické likvidaci v důsledku opotřebení:


a) nehmotného majetku


  • pořizovací cena

07x 01x
  • zůstatková cena

551 07x
b) hmotného majetku


  • pořizovací cena

08x 02x
  • zůstatková cena

551 08x
3. VZ Fyzická likvidace neodpisovaného majetku v pořizovací ceně 549 03x § 24 odst. 2 písm. t) ZDP
4. VZ Účetní odpisy technického zhodnocení u pachtýře provedeného na základě smlouvy s propachtovatelem na propachtovaném majetku 551 02x Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného na finanční leasing a jiný majetek, jsou-li hrazené nájemcem nebo uživatelem, může na základě písemné smlouvy daňově odpisovat také nájemce nebo uživatel, tzn. i podnájemce [§ 28 odst. 7 ZDP**)], pokud není vstupní cena u odpisovatele hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje; přitom se tento majetek zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý hmotný majetek nebo majetek pořizovaný na finanční leasing, a odpisuje podle ZDP.
§ 28 odst. 3 ZDP
5. VZ Účetní odpisy preferenčních limitů, které lze odpisovat podle času nebo výkonů 551 079
6. VZ Účetní odpis kladného goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 557 075

Poznámka:

V § 56 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je uveden způsob stanovení náhradní doby odpisování nehmotných výsledků vývoje v situacích, kdy nelze spolehlivě odhadnout jejich dobu použitelnosti. V tomto případě účetní jednotka