On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

563 - Kurzové ztráty

6.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

563 – Kurzové ztráty

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují kurzové rozdíly, které vznikají v průběhu i na konci účetního období při ocenění pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a derivátů, cenin, peněžních prostředků na účtech a v pokladně, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 4 odst. 12, § 24 odst. 6 a 7 ZoÚ, § 34, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019

NÚR

Výkaz zisku a ztráty: K. – Ostatní finanční náklady

   
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF,
PF,
BÚ,
VZ,
P
Kurzové ztráty v průběhu roku (k okamžiku uskutečnění účetního případu):

§ 24 ZoÚ,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
a) vystavení faktury v cizí měně 311 6xx
  • úhrada faktury

221 311
  • kurzová ztráta z přepočtu

563 311
b) dodavatelská faktura v cizí měně 0xx,
1xx,
5xx
321,
325,
379

  • úhrada faktury

321,
325,
379
221
  • kurzová ztráta z přepočtu

563 321,
325,
379

c) převod valut z pokladny do banky
  • kurz podle pokladny

261 211
  • kurz podle banky

221 261
  • kurzová ztráta

563 261
2. P,
BÚ,
VZ
Kurzové ztráty při uzavírání účetních knih z kurzových přepočtů:

K rozvahovému dni.
a) peněz 563 211
b) cenin 563 213
c) devizových účtů 563 221
d) peněz na cestě 563 261
e) krátkodobých cenných papírů 563 251,
253,
254

f) pohledávek 563 31x,
35x,
37x

g) dluhů 563 32x,
36x,
37x

h) zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 563 066
i) ostatních zápůjček a úvěrů 563 067
j) z ostatních krátkodobých výpomocí 563 249
k) z úvěrů 563 231,
461

Poznámka:

Kurzové rozdíly zaúčtované v souladu s účetními předpisy na vrub nákladů nebo ve prospěch výnosů, a to jak v průběhu roku, tak k rozvahovému dni,