On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení

20.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na uvedeném účtu se zachycují smluvní pokuty a úroky z prodlení (s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru), poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popřípadě jiné sankce, ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 1992 NOZ.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.5. ČÚS 019

NÚR. JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.3. – Jiné provozní výnosy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení