On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

663 - Kurzové zisky

19.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

663 – Kurzové zisky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na daném účtu se zachycují výnosové kurzové rozdíly vznikající k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

U kurzových rozdílů, které vznikají v průběhu účetního období při ocenění majetku a dluhů, se uskutečněním účetního případu rozumí zejména úhrada dluhu a inkaso pohledávky, postoupení pohledávky a vklad pohledávky, převzetí dluhu od původního dlužníka, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěru nebo zápůjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou, převod záloh (závdavků) na úhradu pohledávek a dluhů. Pro účely ocenění v průběhu roku může účetní jednotka použít pevný kurz (stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky, používaný po předem stanovenou dobu) nebo aktuální kurz ČNB.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 4 odst. 12, § 24 odst. 6 a 7 ZoÚ, § 33, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 016, část 4.6. ČÚS 019

NÚR, JUD

Výkaz zisku a ztráty: VII. – Ostatní finanční výnosy