On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Audit účetní závěrky

22.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

9.5.1
Audit účetní závěrky

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Zákonná povinnost auditu

Povinnost auditu účetní závěrky je upravena v § 20 ZoÚ. Ten stanoví povinnost auditu jednak účetním jednotkám, kterým to stanoví zvláštní právní předpis a dále

 • velkým účetním jednotkám s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu, bez ohledu na níže uvedená kritéria,

 • středním účetním jednotkám, bez ohledu na níže uvedená kritéria,

 • malým účetním jednotkám, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni, za které se účetní závěrka ověřuje, a za účetní období bezprostředně předcházející překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří níže uvedených kritérií,

 • ostatním malým účetním jednotkám, pokud za účetní období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetní období bezprostředně předcházející překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií.

Uvedená kritéria jsou:

 1. aktiva netto celkem 40.000.000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 80.000.000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Povinnost auditu účetní závěrky podle kategorií účetních jednotek

Kritérium/Kategorie Aktiva netto celkem Ročního úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
40 mil. 80 mil. 50
Velké účetní jednotky Audit vždy
Střední účetní jednotky Audit vždy
Malé účetní jednotky (a. s. a SF) Audit v případě překročení jednoho kritériapo dvě po sobě jdoucí období
Ostatní malé účetní jednotky Audit v případě překročení dvou kritériípo dvě po sobě jdoucí období

Uvedené účetní jednotky nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní závěrku:

 • sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly účinky prohlášení konkursu, pokud o její ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,

 • sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor,

 • pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

Audit účetní závěrky mohou poskytovat fyzické nebo právnické osoby za podmínek stanovených zákonem (zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen ZoAud)). Dodržování těchto podmínek jak nad výkonem auditorské činnosti, tak nad činností Komory auditorů ČR vykonává Rada pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až § 40e ZoAud).

Vydání auditorského oprávnění (§ 4 ZoAud)

Komora auditorů ČR vydá auditorské oprávnění fyzické osobě, která:

 1. získala vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského programu nebo zahraniční vysokoškolské vzdělání, pokud je v ČR uznáváno za rovnocenné na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
 2. je plně svéprávná,
 3. je bezúhonná,
 4. absolvovala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi u auditora jako asistent auditora,
 5. složila auditorskou zkoušku,
 6. nevykonává další výdělečnou činnost mající znaky podnikání (s výjimkami uvedenými v § 23),
 7. nemá evidovaný nedoplatek u orgánů Finanční správy ČR, orgánů Celní správy, nedoplatek na veřejném zdravotním pojištění a nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 8. složila slib auditora.

Komora auditorů ČR vydá auditorské oprávnění obchodní společnosti, která splňuje tyto podmínky:

 1. fyzické osoby, které budou pro takovou osobu provádět povinné audity, jsou statutárními auditory,
 2. většinu hlasovacích práv v ní disponují statutární auditoři, auditoři z jiného členského státu, auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného členského státu,
 3. většina členů řídícího orgánu jsou statutární auditoři, auditoři z jiného členského státu, auditorské společnosti nebo auditorské osoby z jiného členského státu,
 4. členové řídícího orgánu jsou bezúhonní,
 5. společnost není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
 6. nevykonává podnikatelskou činnost, na níž se vztahuje omezení uvedené v § 23,
 7. nemá evidovaný nedoplatek orgánů Finanční správy ČR a orgánů Celní správy ČR, na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady, nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
 8. je bezúhonná.

Zákon stanoví účetním jednotkám v souvislosti s auditem účetní závěrky některé povinnosti. Uveďme alespoň ty nejdůležitější.

Určení auditora a smlouva o povinném auditu (§ 17 ZoAud)

Auditora vybírá účetní jednotka ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR a musí ho určit nevyšší orgán účetní jednotky. U akciových společností to je valná hromada akcionářů, u ostatních obchodních společností valná hromada společníků. Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Odstoupení od smlouvy (§ 17a ZoAud)

Smluvní vztah podle smlouvy o povinném auditu může účetní jednotka jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem Komory auditorů ČR. Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy nelze považovat za důvod pro ukončení smluvního vztahu. Odstoupení od smlouvy o povinném auditu účetní jednotkou nebo auditorem oznámí smluvní strana, která od smlouvy odstoupila, neprodleně Radě pro veřejný dohled nad auditorem, a to včetně řádného uvedení důvodů, pro které k výpovědi nebo k odstoupení od smlouvy došlo.

Práva a povinnosti auditora (§ 21 ZoAud)

Auditor není oprávněn nařizovat změny a opravy údajů vykázaných účetní jednotkou v účetní závěrce. Účetní jednotka je povinna poskytnout auditorovi přiměřenou součinnost. Auditor postupuje při provádění auditorské činnosti v souladu s auditorskými standardy upravenými právem Evropské unie a vydanými Komorou. Seznam auditorských standardů a jejich aktuální znění zveřejňuje Komora auditorů na svých internetových stránkách. Auditor je oprávněn požadovat, aby mu účetní jednotka poskytla veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení auditorské činnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému provedení auditorské činnosti. Auditor a jím pověřené osoby jsou oprávněni být přítomni při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si statutární auditor může v odůvodněném případě vyžádat provedení mimořádné inventarizace. Statutární auditor je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným o účetní jednotce u bank, dlužníků a věřitelů. Účetní jednotka je povinna požadavkům statutárního auditora vyhovět. Auditor je oprávněn požadovat odměnu za auditorskou činnost.

Zjistí-li auditor při provádění auditorské činnosti v účetní jednotce, jejíž činnost podléhá podle jiných právních předpisů státním dozoru nebo dohledu České národní banky, skutečnosti, které

 1. nasvědčují tomu, že došlo k porušení jiných právních předpisů upravujících podmínky její činnosti,
 2. mají zásadní negativní vliv na její hospodaření,
 3. mohou ohrozit její časově neomezené trvání,
 4. mohou vést k vyjádření výroku s výhradami, zápornému výroku nebo odmítnutí vyjádření výroku,

je povinen neprodleně písemně informovat příslušný orgán státního dozoru nebo Českou národní banku, pokud jde o účetní jednotku, nad kterou ČNB vykonává dohled.

Stejnou povinnost má též auditor, zjistí-li uvedené skutečnosti v účetní jednotce, ve vztahu k níž je uvedená účetní