On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Bezúročné zápůjčky zaměstnancům

8.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.33
Bezúročné zápůjčky zaměstnancům

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu na:

1. Vymezení možnosti poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci

2. Účtování bezúročných zápůjček zaměstnancům

Jedna z možných variant:

1. Vymezení možnosti poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci

Zaměstnanci mohou získat bezúročnou zápůjčku za těchto podmínek.

  • maximální výše 180 000 Kč,

  • maximální doba splatnosti 36 měsíců,

  • maximální pravidelná měsíční splátka, která bude srážena ze mzdy - 5 000 Kč;

  • předpokladem poskytnutí bezúročné zápůjčky je dostatek peněžních prostředků a dále, že nebude ohrožen tok peněz i po dobu splácení.

Vyšší splátky i nerovnoměrné jsou možné; kratší doba splatnosti je rovněž možná.

V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem je jeho povinností splatit jednorázově nesplacenou část zápůjčky, nejpozději v den odchodu zaměstnance.

V případech hodných zvláštního zřetele je možné poskytnout bezúročnou zápůjčku i vyšší.

Bezúročná zápůjčka nebude zaměstnanci poskytována automaticky při předložení žádosti, ale na základě zhodnocení této žádosti zaměstnance a uvedených důvodů komisí ve složení finanční ředitel, vedoucí provozu, přímý nadřízený zaměstnance a vedoucí odboru HR.

Za uzavření smlouvy se zaměstnancem v případě kladného vyřízení žádosti odpovídá finanční ředitel.

2. Účtování bezúročných zápůjček zaměstnancům

Účetní případ   MD   D  
Poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci   335 AÚ   221  
Splátka zápůjčky zaměstnancem (srážka ze mzdy)   331   335 AÚ  

Poznámka:

Pohledávka za konkrétním zaměstnancem z titulu bezúročné zápůjčky bude vedena na samostatném analytickém účtu.

V rámci roční inventarizace bude pohledávka, tj. nesplacená část zápůjčky, odsouhlasena (podpisem) zaměstnance.

Komentář:

Od daně z příjmů ze závislé činnosti jsou osvobozeny dle § 6 odst. 9 písm. v) ZDP:

příjmy od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

Odstavec 3 stanoví:

Příjmy ze závislé činnosti se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch....

Pokyn D-22: K § 6 odst. 3 v případě sjednaného úroku a k § 6 odst. 9 písm. v) v případě bezúročných zápůjček poskytnutých od 1. ledna 2015

V případě, že je zaměstnanci poskytnuta úročená zápůjčka, popř.