On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Celkový kontrolní seznam - checklist

25.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.2.1
Celkový kontrolní seznam - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • Zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění

 • Zákon č. 39/2009 Sb., o auditorech, v platném znění

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • České účetní standardy pro podnikatele

 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS)

 • Mezinárodní auditorské standardy (ISA) přijaté Komorou auditorů ČR

 • Interpretace Národní účetní rady k českým účetním předpisům

Komentář:

Účetní závěrka je završením účetního období, na které se účetní jednotka musí připravit a uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (§ 7 odst.