On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavky

10.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.30
Daň z přidané hodnoty – zálohy a závdavky

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o zálohách je zaměřena na:

1. Vymezení pojmů záloha, závdavek, odstupné

2. Zálohy poskytnuté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

3. Zálohy přijaté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

1. Vymezení pojmu

Občanský zákoník vymezuje:

Záloha

Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.

Závdavek

Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.

Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat:

  • aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo

  • aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné,

  • náhradu škody.

Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž se zvlášť ujednalo odstupné, považuje se závdavek za odstupné. Odstoupí-li od smlouvy strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení; odstoupí-li strana, která závdavek přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik.

V souladu s účetními předpisy se zálohy a závdavky člení na:

  • zálohy a závdavky poskytnuté,

  • zálohy a závdavky přijaté.

Jedna z možných variant:

Schéma rozdělení záloh a závdavků, použití účtů:

Přijaté zálohy a závdavky   krátkodobé   účet 324  
  dlouhodobé   účet 475  
Poskytnuté zálohy a závdavky   provozní   na zásoby    krátkodobé i dlouhodobé    účty 151, 152, 153   
ostatní    krátkodobé   účet 314 AÚ   
dlouhodobé   účet 314 AÚ   
na pořízení DM   na dlouhodobý hmotný majetek    účet 052   
na dlouhodobý nehmotný majetek    účet 051   
na dlouhodobý finanční majetek   účet 053   

Závdavek je určitou formou zálohy, kterou poskytující strana potvrzuje zájem dluh zaplatit a ze které plynou určité specifické důsledky.

Vhodné je jejich rozlišení pomocí analytických účtů.

Zákon o daních z příjmů pohlíží na závdavek obdobně jako na zálohu.

Sankce při neplnění – viz vnitřní předpis:

"Příslušenství pohledávky, pokuty a penále"

Zálohy i závdavky se zásadně účtují podle dokladů o platbách, nikoliv podle dokladů, které zálohové platby předepisují (zálohové faktury).

K okamžiku přijetí úplaty je zároveň nutné přiznat z obdržené částky daň z přidané hodnoty a vystavit daňový doklad, který bude podkladem pro účtování DPH. Celkové vyúčtování potom bude obsahovat výši zálohové platby, která byla z hlediska DPH již vypořádána, a dále doplatek rozdělený na daň z přidané hodnoty a částku bez DPH.

Vzhledem k variantnímu účtování je třeba ve firmě rozhodnout postup.

Varianta účtování (v souladu s účtovým rozvrhem firmy):

2. Zálohy a závdavky poskytnuté na nákup zásob, dodávky energií, služeb

Č.   Účetní případ   MD   D  
1.   Poskytnutá záloha z účtu peněžních prostředků   314.1   221  
2.   Obdržení prvního daňového dokladu      
  - základ DPH   314.2   314.1  
  - DPH*)   343.2   314.1  
3.   Obdržení druhého daňového dokladu (vyúčtování)      
  a) dosud uhrazená částka (výše zálohy)      
  - základ DPH   518   321  
  - DPH   314.2   321  
  b) doplatek do celkové ceny      
  - základ DPH   518   321  
  - DPH   343.2   321  
  c) vyúčtování zálohy   321   314.2  
4.   Úhrada doplatku z účtu peněžních prostředků   321   221  

Použité analytické účty:

314.1 – Poskytnuté zálohy a závdavky – platba

314.2 – Poskytnuté zálohy a závdavky – vystaven daňový doklad

343.2 – DPH na vstupu v základní sazbě

*) Na podrozvahových účtech bude zaznamenána pohledávka vůči dodavateli z titulu poskytnuté zálohy ve výši DPH až do okamžiku vyúčtování

Poskytnuté zálohy a závdavky jsou nejen uvedené provozní zálohy a závdavky, ale poskytnuté zálohy a závdavky mohou být i na dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) a zásoby (účtová skupina 15). Postup (při respektování pravidel platného zákona o DPH) bude obdobný.

3. Zálohy a závdavky přijaté na vyprodukované výkony

Č.   Účetní případ   MD   D  
1.   Přijatá záloha (přijetí úplaty) na účet peněžních prostředků   221   324.1  
2.   Vystavení daňového dokladu      
  - základ DPH   324.1   324.2  
  - DPH*)   324.1   343.1  
3.   Vystavená faktura odběrateli (vyúčtování)      
  a) dosud uhrazená částka (výše zálohy)      
  - základ DPH   311   604  
  - DPH   311   324.2  
  b) doplatek do celkové ceny      
  - základ DPH   311   604