On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Drobný hmotný majetek

18.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.12.1
Drobný hmotný majetek

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o drobném hmotném majetku je zaměřena na jeho:

1. Vymezení při pořízení

2. Evidenci

3. Náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do užívání

4. Technické zhodnocení

5. Inventarizaci

6. Vyřazení

Jedna z možných variant:

1. Vymezení drobného hmotného majetku

Drobným hmotným majetkem rozumíme majetek hmotné movité povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do výše stanoveného účetní jednotkou (např. 40 000 Kč – cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). Cenová hranice je stanovená ve směrnici "Dlouhodobý hmotný majetek".

O tomto majetku se bude účtovat na účtech v účtové skupině 50x

(konkrétní účet určí účetní jednotka podle vlastního účtového rozvrhu).

2. Evidence drobného majetku

Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze se uvádí v soupise majetku, který obsahuje:

  • Konkrétní drobný majetek

  • Datum pořízení, doklad

  • Datum vyřazení

Výše majetku v pořizovacích cenách se uvádí v příloze v účetní závěrce.

3. Náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání

Je třeba ho časově rozlišit v souladu s vnitřním firemním předpisem "Zásady pro časové rozlišování".

Jedná se například o vybavení nové provozovny nábytkem, výpočetní technikou apod.

Vymezení pravidel je v kompetenci účetní jednotky, je však třeba respektovat základní účetní pravidla vymezená zejména v § 7 ZoÚ.

4. Technické zhodnocení drobného hmotného majetku

Technické zhodnocení drobného hmotného majetku zaúčtovaného při pořízení na vrub nákladů (v předchozích obdobích) – v účetním období – pokud překročí částku stanovenou účetní jednotkou (např. částku 40 000 Kč), potom se považuje za dlouhodobý hmotný