On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Drobný nehmotný majetek

19.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.12.2
Drobný nehmotný majetek

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o drobném nehmotném majetku je zaměřena na jeho:

1. Vymezení při pořízení

2. Evidenci

3. Technické zhodnocení

4. Inventarizaci

5. Vyřazení

Jedna z možných variant:

1. Vymezení drobného nehmotného majetku

Drobným nehmotným majetkem rozumíme majetek nehmotné povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do výše stanoveného účetní jednotkou (např. 60 000 Kč – cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku). Cenová hranice je stanovená ve směrnici "Dlouhodobý nehmotný majetek".

O tomto majetku se bude účtovat na účtech v účtové skupině 51x

(konkrétní účet určí účetní jednotka podle vlastního účtového rozvrhu).

2. Evidence drobného majetku

Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze se uvádí v soupise majetku, který obsahuje:

  • Konkrétní drobný majetek

  • Datum pořízení, doklad

  • Datum vyřazení

Výše majetku v pořizovacích cenách se uvádí v příloze v účetní závěrce.

3. Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku zaúčtovaného při pořízení na vrub nákladů (v předchozích obdobích) – v účetním období – pokud překročí částku stanovenou účetní jednotkou, považuje se za dlouhodobý hmotný majetek (účet 01x).

Dojde-li ke zvýšení pořizovací ceny drobného nehmotného majetku (jehož vstupní cena původně nepřesáhla částku stanovenou účetní jednotkou a jeho účetní odpisy tedy byly zároveň daňovým nákladem technickým zhodnocením na částku vstupní ceny převyšující částku stanovenou účetní jednotkou, odpisuje se tento nehmotný majetek jako nehmotný majetek. Přitom odpisy lze uplatnit jen do výše pořizovací ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.