On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Harmonogram účetní závěrky mikro účetní jednotky (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)

19.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 17 minut

4.28.1
Harmonogram účetní závěrky mikro účetní jednotky (bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem)

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o harmonogramu účetní závěrky mikro účetní jednotky, která nemá povinnost auditu (tj. povinnost ověření účetní závěrky auditorem), je zaměřena na:

1. Přípravné práce na účetní závěrku – inventarizace, účetní analýza

2. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

3. Sestavení účetní závěrky

4. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

5. Zveřejnění údajů z účetní závěrky

6. Úschovu účetní závěrky a výroční zprávy

1. Přípravné práce na účetní závěrku

Základem přípravných prací na účetní uzávěrku a následně na účetní závěrku je inventarizace.

Cílem inventarizace je ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Inventarizaci podléhají veškerá aktiva a pasiva (tedy i účty vlastního kapitálu), včetně skutečností neúčtovaných na rozvahových účtech (tj. například drobného hmotného a nehmotného majetku, závazků z titulu leasingu atd.).

Postup při inventarizaci můžeme shrnout do následujících bodů:

 • Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků.

 • Zjištění skutečného stavu, tj. provedení fyzické nebo dokladové inventury.

 • Ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví, vyčíslení a zúčtování inventarizačních rozdílů.

 • Ověření ocenění majetku a závazků.

 • Zabezpečení dalších souvislostí a informací, které by měla inventarizace zajišťovat.

 • Zabezpečení uložení provedených inventarizací, viz – vnitřní předpis "Inventarizace majetku a závazků“.

Inventarizace se prolíná s účetní analýzou.

Cílem účetní analýzy je zjištění výsledku hospodaření před zdaněním, které na základě výsledků inventarizace zahrnuje zejména:

 • kontrolu časového rozlišení nákladů a výnosů,

 • vyúčtování dohadných položek,

 • tvorbu a zúčtování rezerv,

 • řešení pohledávek po lhůtě splatnosti,

 • tvorbu a zúčtování opravných položek k majetku,

 • vyúčtování kurzových rozdílů,

 • vyčíslení a proúčtování stavu, případně změny stavu zásob vlastní výroby (pokud se o ní běžně neúčtuje),

 • účtování objemu výkonů vlastních činností, např. přepravné (pokud se o nich běžně neúčtuje),

 • vyčíslení a proúčtování zásob na cestě,

 • vyúčtování DPH (přepočet ročního koeficientu, pokud přichází v úvahu) apod.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

2. Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka), daňová analýza

Po provedené inventarizaci včetně účetní analýzy můžeme přikročit k sestavení hlavní knihy před zdaněním (obratové předvahy) k poslednímu dni účetního období, kde jsou uvedeny počáteční zůstatky aktivních a pasivních účtů, obraty stran MD a Dal jednotlivých syntetických účtů za celé účetní období, dále konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů (popřípadě při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu zůstatky a obraty účtových skupin) k poslednímu dni účetního období. Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření před zdaněním. Dalším krokem je daňová analýza.

Cílem daňové analýzy je výpočet daně z příjmů právnických, resp. fyzických osob. Tato etapa zahrnuje úpravu účetního výsledku hospodaření (po provedení inventarizace majetku a závazků a účetní analýze) na daňový základ podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů. V této souvislosti je třeba upozornit, že je třeba mít k dispozici zákon o daních z příjmů, který je účinný k rozvahovému dni, resp. k poslednímu dni zdaňovacího období, a dále "Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ na příslušný kalendářní rok včetně pokynů k vyplnění tohoto přiznání; aktuální verzi daňového přiznání i pokynů k němu lze získat na www.mfcr.cz.

Po zjištění daňové povinnosti na daňovém přiznání následuje etapa zúčtování splatné a odložené daně.

Daň splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů. Zjištěná daňová povinnost za dané účetní období se účtuje na vrub nákladů a ve prospěch závazku vůči státu. V termínech stanovených zákonem je třeba splatnou daň zaplatit.

Mikro účetní jednotka nemá povinnost účtovat o odložené dani. V případě, že mikro účetní jednotka dobrovolně účtuje i o odložené dani, potom postupuje dle vnitřního předpisu "Odložená daň“.

Dalším krokem při uzavírání účetních knih je:

 • zúčtování všech zůstatků účtů třídy 5 a 6 na účet 710 - Účet zisků a ztrát a dále

 • zúčtování všech zůstatků aktivních a pasivních účtů a zůstatku na Účtu zisků a ztrát na vrub a ve prospěch účtu 702 - Konečný účet rozvažný. Tento účet je po výše uvedených převodech vyrovnán a představuje schéma bilance k rozvahovému dni.

Při otevírání účetních knih k prvnímu dni následujícího účetního období se transformuje rozdíl mezi součtem počátečních zůstatků účtů aktiv a počátečních zůstatků pasiv prostřednictvím účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Dílčí termíny: ................................... Odpovídá: ...................................

3. Sestavení účetní závěrky, zhodnocení výsledků za příslušný rok

3.1. Účetní závěrka

Účetní závěrka je nedílný celek, který u mikro účetní jednotky tvoří:

 • - rozvaha
 • - výkaz zisku a ztráty
 • - příloha.

Mikro účetní jednotky nejsou povinny sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu.

ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Rozvaha ve zkráceném rozsahu, která zahrnuje jenom položky označené písmeny vyhlášky, je vyhrazena pouze pro mikro účetní jednotky, které nemají povinnost auditu. Jedná se o nejzkrácenější rozvahu z možných tří typů rozvah, které od účetního období 2016 v našich podmínkách účetní předpisy připouštějí:

Strana aktiv:

AKTIVA   Běžné období   Minulé obd.  
  Brutto   Korekce   Netto   Netto  
Aktiva celkem          
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál          
B. Stálá aktiva          
C. Oběžná aktiva          
D. Časové rozlišení aktiv          

Poznámka:

S účinností od 1. 1. 2018 se změnil název položky "B. Dlouhodobý majetek" na "B. Stálá aktiva".

K rozvahovému dni za období 2018 je nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení aktiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci pohledávek. V tomto případě bude strana aktiv:

AKTIVA   Běžné období   Minulé obd.  
  Brutto   Korekce   Netto   Netto  
Aktiva celkem          
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál          
B. Stálá aktiva          
C. Oběžná aktiva          

Strana pasiv:

  Běžné období   Minulé období  
Pasiva celkem      
A. Vlastní kapitál      
B. + C. Cizí zdroje      
B. Rezervy      
C. Závazky      
D. Časové rozlišení pasiv      

K rozvahovému dni za období 2018 je i v případě pasiv nutno rozhodnout, zda bude vykazováno "Časové rozlišení pasiv" samostatně v položce "D:" nebo bude vykazováno v rámci závazků. V tomto případě bude strana pasiv:

  Běžné období   Minulé období  
Pasiva celkem      
A. Vlastní kapitál      
B. + C. Cizí zdroje      
B. Rezervy      
C. Závazky      

Poznámka: Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování časového rozlišování zvolí nejpozději k rozvahovému dni; kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování v pasivech musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech rozvahy.

Rozvaha se sestavuje za běžné a minulé období; aktiva za běžné období se vykazují v hodnotách brutto, korekce, netto; za minulé období se aktiva vykazují v hodnotě netto.

Zatímco v případě rozvahy mohou všechny mikro účetní jednotky sestavovat uvedený typ rozvahy ve zkráceném rozsahu, v případě výkazu zisku a ztráty mají některé mikro účetní jednotky možnost sestavit výkaz ve zkráceném rozsahu a některé mikro účetní jednotky mají povinnost sestavit výkaz v plném rozsahu.

Varianta: Mikro účetní jednotka

 1. která není obchodní společností a
 2. která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem,

sestavuje:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (druhové členění nebo účelové členění), který zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky dle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) PVZÚ.

Varianta: Mikro účetní jednotka

 1. která je obchodní společností a případně
 2. která povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem podle zvláštních právních předpisů,

sestavuje:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (druhové členění nebo účelové členění), který zahrnuje všechny položky označené římskými číslicemi, písmeny i arabskými číslicemi a výpočtové položky dle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) PVZÚ.

PŘÍLOHA

Příloha mikro účetní jednotky, která nemá povinnost auditu, uvádí pouze základní informace vymezené v § 39 PVZÚ. K základním bodům patří – zejména:

 • název a sídlo účetní jednotky, IČO, právní formu, předmět podnikání, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky, podpis odpovědné osoby (statutární orgán);

 • informace o použitých účetních metodách, zásadách (odpisy a opravné položky, určení měny účetnictví, reálná hodnota);

 • pohledávky a dluhy, které mají splatnost k rozvahovému dni delší než 5 let; pohledávky a dluhy (jejich celkovou výši), které jsou kryty věcnými zárukami; pohledávky a dluhy, které nejsou vykázány v rozvaze;

 • zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté řídícím, kontrolním a správním orgánům;

 • výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem;

 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v příloze v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu má pouze ještě jednu povinnost, tj. uvést informace o nabytí vlastních podílů.

Pozn.: Ačkoliv to není nikde explicitně uvedeno, je vhodné v příloze účetní závěrky (má-li to na pochopení rizik souvisejících s činností účetní jednotky) zhodnotit dopady v současnosti probíhajících ekonomických změn – např. informace o dopadech konfliktu na Ukrajině na podnikání účetní jednotky a s tím související dopady rostoucích cen (obecně dopady inflace, či konkrétní dopady např. rostoucích cen energií).

Termín sestavení účetní závěrky: ................................... Odpovídá: ...................................

3.2. Zpracování ukazatelů pro finanční rozbor (pro interní použití)

Termín: ................................... Odpovídá: ...................................

4. Odevzdání daňového přiznání spolu s účetní závěrkou na finanční úřad

Účetní závěrka je součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob, popřípadě přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při odevzdání je třeba respektovat pravidla stanovená daňovými předpisy.

Základní termíny jsou:

 • nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

 • nejpozději do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky

 • nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě:

  1. povinného auditu, nebo
  2. pokud daňové přiznání zpracovává ("podepisuje") daňový poradce.

5. Zveřejnění údajů z účetní závěrky podnikatelů

Způsoby zveřejňování jsou zakotveny v § 21a ZoÚ.

Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena. Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin.

Mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Zvláštní způsoby zveřejňování jsou upraveny v § 21b ZoÚ

Mikro účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami pod dohledem ČNB, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů. Podání musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu, a lze jej učinit pouze

 • jako přílohu daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů podaného v elektronické podobě, které není nepřípustné, a

 • ve formátu, struktuře a za podmínek zveřejněných podle daňového řádu správcem daně z příjmů.

Pozn. 1: Tento způsob zveřejnění není vhodný pro auditované