On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Inventarizace majetku a závazků - checklist

11.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2
Inventarizace majetku a závazků - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 6 odst. 3 ZoÚ – Povinnost inventarizace

 • § 17 odst. 2 ZoÚ – Uzavírání účetních knih

 • § 24 odst. 2 písm. b) – Ocenění majetku a závazků ke konci rozvahového dne

 • § 29 ZoÚ – Druhy inventarizací, prokázání jejich provedení

 • § 30 ZoÚ – Způsob provedení, náležitosti inventurních soupisů, termíny provádění, druhy inventarizačních rozdílů, zaúčtování

 • § 31 odst. 2 písm. b) ZoÚ – Úschova účetních záznamů (termín archivace inventurních soupisů)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 24 odst. 2 písm. l) ZDP – Daňově uznatelné škody

 • § 25 odst. 2 ZDP – Definice škody, manka, technologických úbytků a ztratného

 • § 25 odst. 1 písm. n) ZDP – Omezení daňové účinnosti mank a škod

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

 • § 53a vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

 • § 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Vzájemné zúčtování (kompenzace rozdílů zjištěných při inventarizaci)

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíl a ztráty v rámci norem přirozených úbytků

Interpretace Národní účetní rady

 • l-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • § 251 až § 264 ZP – odpovědnost zaměstnance za škodu

Komentář:

Cílem inventarizace je jednak kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví), jednak kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků.

Účetní jednotky provádějí inventarizaci k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku, jako řádnou nebo mimořádnou (tzv. periodické inventarizace). V průběhu účetního období mohou provádět průběžné inventarizace účetní jednotky pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo odpovědných osob (s uzavřenou dohodou o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování) a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

V závislosti na charakteru inventarizovaných položek může být inventura fyzická nebo dokladová. Stavy zjištěné inventurou musí účetní jednotky zaznamenat v inventurních soupisech, jejichž náležitosti upravuje zákon. Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy