On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

14.6.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

5.1
Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Ing. Pavla Strakošová

Účet  NÚR
Interpretace Národní účetní rady 
JUD 
Judikáty
KDP 
Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ
01x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 7 Afs 53/2013-37
Know-how oddělitelné od autora, zachytitelné na hmotném podkladu 

9 Afs 144/2016-51
Naplnění jednotlivých podmínek pro uplatnění odečtu výzkumu a vývoje (důkazní břemeno, vyjádření a svědecká výpověď, projektová dokumentace, náležitosti projektu, účel odpočtu, oddělená evidence…)
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtů na výzkum a vývoj
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, DiS
13. 9. 2017
012 I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

013
10 Afs 198/2015-46
Náklady na software dlouhodobým nehmotným majetkem

014  I-16: Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene   
 
015  I-2: Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech   

02x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-14: Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22: Dotace v cizí měně 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
5 Afs 3/2010-144
Součást stavby nebo samostatná movitá věc

9 Afs 147/2013-53
Součást stavby nebo samostatná movitá věc
Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
Ing. M. Thelenová
M. Neškrábalová
18. 3. 2015
021  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  1 Afs 120/2013-46
Dočasnost stavby dle stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

7 As 112/2010-101
Předčasné užívání stavby

9 Afs 179/2017 – 62
Přípravné práce pro investiční výstavbu náklady vstupující do ocenění stavby

7 Afs 365/2018–62
Okamžik zahájení investice

III. ÚS 2280/18
Chodník samostatnou movitou věcí nebo součástí pozemku
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011 

Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení
Bc. Blanka Marková, Ing. Jan Procházka, Ing. Michal Procházka
17. 6. 2020
022  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  3696/10 Technické zhodnocení pořízené nájemcem a ukončení nájmu z pohledu DPH 
(Ústavní soud 15. 6. 2011) 

1 Afs 276/2018-47
Výdaje na úpravy majetku byly technickým zhodnocením; technickým zhodnocením jsou i výdaje na zmenšení půdorysu
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011

Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí
Ing. Martin Kopecký
21. 3. 2018 
031  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
III. ÚS 2280/18
Chodník samostatnou movitou věcí nebo součástí pozemku
 
032  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
 
 
041  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene 
 
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011 
042  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011 

Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013

Daň z nabytí nemovitých věcí vedlejším nákladem na pořízení
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Zdeněk Urban
20. 6. 2018
05x I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

07x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
 
073   
 
Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012 
074  I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene   
 
08x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
 
082   
 
Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012 
111   
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

2 Afs 84/2013-36
Skladová evidence nemusí být vedena, ale musí být prokázán stav zásob
 
121,
122,
123
l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností 5 Afs 184/2016-20
Servisní práce a dodávka náhradních dílů nejsou náklady, ale nedokončenou výrobou
 
131 
 
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

 
15x I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně


311  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávkyI-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky 
Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012 
314 I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně


315  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012 
321  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků 
Ing. Radislav Tkáč
8. 9. 2010 
325  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele   
 
331   
3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění 
 
336   
3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění 

 
341  I-3 Rezerva na splatnou daň   
Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
9. 10. 2013

Účtování o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Ing. Otakar Machala
23. 1. 2013
345   
5 Afs 24/2008-63
Daň z nemovitostí: plošná stavba 
 
346  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měněI-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek 

I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013
347  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

I-22 Dotace v cizí měně 
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013
351  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
 
 
352  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
 
 
353   
 
Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011 
354 I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

355 I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

361  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele   

 
362  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 
 
 
364  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy 
 
378  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 
 
379  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 
 
 
38x  
4 Afs 30/2014-34
Časové rozlišení a dohadné účty používání
 
381  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene

I-37 Časové rozlišování a cizí měna
 
 
383  I-37 Časové rozlišování a cizí měna 1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

1 Afs 114/2016-26
Účtování o úrokovém závazku prostřednictvím výdajů příštích období a povinnost srazit srážkovou daň
 
384  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-37 Časové rozlišování a cizí měna
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky 

385 I-37 Časové rozlišování a cizí měna

388  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

9 Afs 203/2015
Podstata dohadných položek

 
389  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

8 Afs 35/2010-106
Dohadné účty pasivní versus rezerva u ročních odměn zaměstnanců 

2 Afs 39/2010-116
Účetnictví Dohadné účty pasivní na manažerské služby 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

8 Afs 1/2012-58
Účetnictví nevyčerpaná dovolená, odměny za výkonnost, doplatky odměn ke smluvním mzdám, top pracovníci, bonusy, projekt zákazník, prémie za 4. čtvrtletí, mimořádné odměny 

2 Afs 266/2015-42
Oprávněnost dohadné položky

9 Afs 81/2008-56
Právní zánik dohadného závazku vzniklého z nájemní smlouvy

7 Afs 472/2018-57
Neoprávněná tvorba dohadné položky, jelikož k výrobkům již byly vystaveny dobropisy
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
Ing. Otakar Machala
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jana Skálová Ph.D.
23. 1. 2013
391 I- 42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou 2 Afs 58/2015-78
Časové hledisko dodanění zrušené bankovní opravné položky (rezervy)
Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
17. 12. 2014
41x
43x
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu
 
Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
18. 3. 2015

Výplata podílu na zisku dle ZOK
13. 9. 2017
411   
 
Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011 
423  I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku   
 
427
Od 1. 1. 2014
l-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013
Ing. Eva Zemanová
3. 6. 2013
428  I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň první vykázání 

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy 
 
429  I-1 Přechodné rozdíly pří výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň první vykázání 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
 
Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny 
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011