On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

9.5.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 15 minut

5.1
Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Ing. Pavla Strakošová

Účet  NÚR
Interpretace Národní účetní rady 
JUD 
Judikáty
KDP 
Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ
01x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-25 Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv testování a vykazování
9 Afs 144/2016-51
Naplnění jednotlivých podmínek pro uplatnění odečtu výzkumu a vývoje (důkazní břemeno, vyjádření a svědecká výpověď, projektová dokumentace, náležitosti projektu, účel odpočtu, oddělená evidence…)
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtů na výzkum a vývoj
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, DiS
13. 9. 2017
012 I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

014  I-16: Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene   
 
015  I-2: Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech   

02x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-14: Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22: Dotace v cizí měně 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv testování a vykazování


021  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  9 Afs 179/2017 – 62
Přípravné práce pro investiční výstavbu náklady vstupující do ocenění stavby

7 Afs 365/2018–62
Okamžik zahájení investice

III. ÚS 2280/18
Chodník samostatnou movitou věcí nebo součástí pozemku
Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení
Bc. Blanka Marková, Ing. Jan Procházka, Ing. Michal Procházka
17. 6. 2020
022  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  Afs 276/2018-47
Výdaje na úpravy majetku byly technickým zhodnocením; technickým zhodnocením jsou i výdaje na zmenšení půdorysu
Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí
Ing. Martin Kopecký
21. 3. 2018 
031  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
III. ÚS 2280/18
Chodník samostatnou movitou věcí nebo součástí pozemku
 
032  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
 
 
041  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene 


042  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 
Daň z nabytí nemovitých věcí vedlejším nákladem na pořízení
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Zdeněk Urban
20. 6. 2018
05x I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

07x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
 
074  I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene   
 
08x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
 
111   
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

2 Afs 84/2013-36
Skladová evidence nemusí být vedena, ale musí být prokázán stav zásob
 
121,
122,
123
l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností 5 Afs 184/2016-20
Servisní práce a dodávka náhradních dílů nejsou náklady, ale nedokončenou výrobou
 
131 
 
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

 
15x I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně


311  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávkyI-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky 

314 I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně


315  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou


321, 325  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků 
Ing. Radislav Tkáč
8. 9. 2010 
341  I-3 Rezerva na splatnou daň   
Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
9. 10. 2013

Účtování o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Ing. Otakar Machala
23. 1. 2013
345   
5 Afs 24/2008-63
Daň z nemovitostí: plošná stavba 
 
346,
347 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měněI-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek 

I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013
351, 352  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
 
 
354, 355 I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

361, 362  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele   

 
364  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 

 
365 I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu

378  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky 

I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 
 
379  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 
 
 
38x  
4 Afs 30/2014-34
Časové rozlišení a dohadné účty používání
 
381  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene

I-37 Časové rozlišování a cizí měna
 
 
383  I-37 Časové rozlišování a cizí měna 1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

1 Afs 114/2016-26
Účtování o úrokovém závazku prostřednictvím výdajů příštích období a povinnost srazit srážkovou daň
 
384  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-37 Časové rozlišování a cizí měna
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky 

385 I-37 Časové rozlišování a cizí měna

388  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

9 Afs 203/2015
Podstata dohadných položek

 
389  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

8 Afs 35/2010-106
Dohadné účty pasivní versus rezerva u ročních odměn zaměstnanců 

2 Afs 39/2010-116
Účetnictví Dohadné účty pasivní na manažerské služby 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

8 Afs 1/2012-58
Účetnictví nevyčerpaná dovolená, odměny za výkonnost, doplatky odměn ke smluvním mzdám, top pracovníci, bonusy, projekt zákazník, prémie za 4. čtvrtletí, mimořádné odměny 

2 Afs 266/2015-42
Oprávněnost dohadné položky

9 Afs 81/2008-56
Právní zánik dohadného závazku vzniklého z nájemní smlouvy

7 Afs 472/2018-57
Neoprávněná tvorba dohadné položky, jelikož k výrobkům již byly vystaveny dobropisy
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
Ing. Otakar Machala
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
23. 1. 2013
391 I- 42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv testování a vykazování
2 Afs 58/2015-78
Časové hledisko dodanění zrušené bankovní opravné položky (rezervy)

41x
43x
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu

I-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu
 

423  I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku   
 
427
Od 1. 1. 2014
l-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách

I-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
 
Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013
Ing. Eva Zemanová
3. 6. 2013
428  I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň první vykázání 

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období

 
429  I-1 Přechodné rozdíly pří výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň první vykázání 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
 

431  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

l-31 Mezitímní účetní výkaznictví


451   
1 Afs 86/2012-27
Rezerva na opravy HM

8 Afs 41/2013-47
Prokázání důvodů tvorby rezervy na opravy majetku

30 Af 53/2014-41
Technické zhodnocení nebo oprava; související rezervy na opravy, znovupostavení není oprava

9 Afs 179/2017-62
Tvorba rezervy po provedené opravě, účelovost předložených znaleckých posudků
 
453  I-3 Rezerva na splatnou daň