On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Krátkodobý finanční majetek - checklist

3.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.2.6
Krátkodobý finanční majetek - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 4 odst. 12 ZoÚ – Účtování položek v cizí měně

 • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

 • § 25 odst. 1 ZoÚ – Oceňování

 • § 27 odst. 1 ZoÚ – Oceňování reálnou hodnotou

 • § 27 odst. 6 ZoÚ – Oceňování dluhopisů s pevným úrokovým výnosem

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 24 odst. 2 písm. r) ZDP – Vymezení daňové účinnosti hodnoty CP při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP – Vymezení daňové účinnosti nabývací ceny akcie při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP – Vymezení daňové účinnosti pořizovací ceny směnky při prodeji

 • § 25 odst. 1 písm. c) ZDP – Daňově neúčinná pořizovací cena cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

 • § 298 až § 310 NOZ – Upisování a nabývání vlastních akcií

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 12 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Krátkodobý finanční majetek

 • § 48 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů

 • § 51 – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 005 – Opravné položky

 • ČUS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly

 • ČÚS č. 016 – Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím

 • ČUS č. 006 – Kursové rozdíly

Komentář:

Krátkodobým finančním majetkem se rozumí především peníze v pokladně a na bankovních účtech. Peněžní prostředky na účtech se vedou podle jednotlivých analytických účtů otevřených u bank nebo ve spořitelních a úvěrových družstvech a mají zpravidla aktivní zůstatek. Výjimkou může být kontokorentní účet (bankovní úvěr na běžném účtu se záporným zůstatkem), který se vykazuje v pasivech u krátkodobých závazků. Fyzická inventura pokladny se provádí přepočtením hotovosti k datu účetní závěrky, inventarizace zůstatků na bankovních účtech se provádí porovnáním s bankovními výpisy k datu účetní závěrky, případně si účetní jednotka vyžádá od banky či jiné úvěrové instituce konfirmaci