On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Metoda komponentního odpisování

1.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.11.3
Metoda komponentního odpisování

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Vymezení majetku, u kterého se používá metoda komponentního odpisování

2. Účetní metodu komponentního odpisování

3. Vztah komponentního odpisování a rezervy na opravy majetku

Jedna z možných variant:

1. Vymezení majetku, u kterého se používá metoda komponentního odpisování

Výrobní linka (nově pořízená, dosud neodpisovaná) – viz inventární číslo ....

2. Metoda komponentního odpisování

Pořizovací cena výrobní linky (zařazená k 1. 1.) = 3 900 000 Kč.

Rozdělení na komponenty:

- Hlavní část linky – komponenta 1: 1 500 000 Kč; doba použitelnosti 3 roky.

- Ostatní části linky – komponenta 2: 2 400 000 Kč; doba použitelnosti 6 let.

Doba použitelnosti hlavní části linky je významně odlišná v porovnání s ostatními částmi stroje. Na konci třetího roku bude provedena výměna hlavní části linky (předpokládejme ve shodném ocenění jako původní komponenty).

O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje. Jednotlivé komponenty jsou však odpisovány samostatně.

Odpisový plán a celkové náklady v Kč:

Průběh používání – rok   Komponenta 1 (3 roky)   Komponenta 2(6 let)   Celkem –náklady  
1.   500 000   400 000   900 000  
2.   500 000   400 000   900 000  
3*)   500 000   400 000   900 000  
4.   500 000   400 000   900 000  
5.   500 000   400 000   900 000  
6.   500 000   400 000   900 000  
Odpisy za 6 let   3 000 000   2 400 000   5 400 000  

*) na konci třetího roku výměna komponenty

3. Vztah komponentního odpisování a rezervy na opravy majetku

U majetku, kde se používá metoda komponentního odpisování, nelze účtovat o rezervě na opravy hmotného majetku.

Zákon o rezervách však připouští, že tvorbu rezerv na opravy hmotného majetku jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit poplatník, který tento majetek odpisuje metodou komponentního odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, pokud současně vede prokazatelnou evidenci těchto rezerv (čili neúčtuje se o těchto rezervách, pouze se uplatňují na daňovém přiznání).

Pokud bude tvořena daňově účinná rezerva k majetku, u kterého se používá metoda komponentního odpisování, bude postup její tvorby a čerpání uveden samostatně vnitřním předpisem o rezervách.

Komentář:

Účetní metoda upravená v § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stavby, byty a nebytové prostory, hmotné movité věci a jejich soubory může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace