On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

25.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

9.5.4
Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán účetní jednotky, tj. valná hromada a to do 6 měsíců po rozvahovém dni (§ 181 a § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 21a, § 21b ZoÚ).

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy

Schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (§ 181, § 403 ZOK). Pokud se z účetní závěrky zjistí, že společnosti hrozí úpadek, navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření (§ 182 ZOK). Pokud se z účetní závěrky zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, navrhne valné hromadě zrušení společnosti, nebo přijetí jiného vhodného opatření. Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly schváleny valnou hromadou (§ 21a ZoÚ).

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Zákon o účetnictví ukládá v § 21a odst. 4 ZoÚ povinnost účetním jednotkám, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin, přitom účetní závěrka může být uložená jako součást výroční zprávy. Účetní jednotky se zákonnou povinností auditu jsou povinny zveřejnit i zprávu auditora.

Novela zákona o účetnictví připojila nový § 21b ZoÚ, ve kterém uvádí zvláštní způsoby zveřejňování. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku jejím prostřednictvím. Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem jejich předání České národní bance. Účetní jednotky, kterých se tento způsob zveřejnění netýká, mohou podat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně. Správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá rejstříkovému soudu účetní závěrku