On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4
Schválení účetní závěrky nebo výroční zprávy a způsoby zveřejňování

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje nejvyšší orgán účetní jednotky, tj. valná hromada a to do 6 měsíců po rozvahovém dni (§ 181 a § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 21a ZoÚ).

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Zákon o účetnictví ukládá v § 21a odst. 4 ZoÚ povinnost účetním jednotkám, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin, přitom účetní závěrka může být uložená jako součást výroční zprávy.

Novela zákona o účetnictví připojila nový § 21b ZoÚ, ve kterém uvádí zvláštní způsoby zveřejňování. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku jejím prostřednictvím. Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem jejich předání České národní bance. Účetní jednotky, kterých se tento způsob zveřejnění netýká, mohou podat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně. Správce daně z příjmů bez zbytečného odkladu předá rejstříkovému soudu účetní závěrku v požadovaném rozsahu v elektronické podobě prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy. Povinnost zveřejnění je splněna okamžikem podání účetní závěrky u příslušného správce daně.

Účetních jednotek, kterých se netýkají uvedené zvláštní způsoby zveřejnění, předávají výroční zprávu s účetní závěrkou elektronicky do veřejného rejstříku. Termín zveřejnění je u auditovaných účetních jednotek do 30 dnů po ověření účetní závěrky auditorem a schválení účetní závěrky k tomu příslušným orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost ověření účetní závěrky, nesmí zveřejnit informace, které předtím nebyly ověřeny auditorem, způsobem, který by mohl uživatele uvést v omyl, že auditorem ověřeny byly.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

Jestliže účetní jednotka prezentuje pouze vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze o vybrané údaje z účetní závěrky a informaci o tom, kde je účetní závěrka uložena. K těmto vybraným údajům se nepřikládá zpráva auditora o