On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Sestavení výroční zprávy

18.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.22
Sestavení výroční zprávy

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 20 ZoÚ – Ověřování účetní závěrky auditorem

  • § 21 ZoÚ – Výroční zpráva

  • § 32g ZoÚ – Nefinanční informace

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

  • § 82 až § 84 ZOK – Zpráva o vztazích

  • § 435 až § 436 ZOK – Představenstvo

Komentář:

Účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavují povinně výroční zprávu. Tuto povinnost jim ukládá § 21 ZoÚ. Výjimkou jsou účetní jednotky v úpadku, které nemusí mít ověřenou účetní závěrku sestavovanou v průběhu insolvenčního řízení (pokud o jejím ověření nerozhodne věřitelský výbor), ani sestavovat výroční zprávu po 36 měsíců s výjimkou výroční zprávy ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení insolvenčního řízení. Výroční zpráva podléhá auditu a účetní jednotka je povinna uložit výroční zprávu spolu s účetní závěrkou po jejich ověření auditorem do sbírky listin. Účetní jednotky, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin veřejného rejstříku jejím prostřednictvím.

Úkolem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji účetní jednotky, její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Kromě informací o naplnění účelu výroční zprávy musí výroční zpráva obsahovat nejméně finanční i nefinanční informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné, o předpokládaném vývoji účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, o aktivitách v oblasti životního prostředí a o tom zda má účetní jednotka pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí. Pokud účetní jednotka používá investiční nástroje, musí uvést ve výroční zprávě informace o cílech a metodách řízení rizik a o rizicích souvisejících