On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Software

22.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

4.11.4
Software

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Struktura vnitřního předpisu o software je zaměřena na jeho:

1. Vymezení

2. Pořízení

3. Ocenění při pořízení

4. Zařazení

5. Evidenci

6. Odpisový plán

7. Technické zhodnocení

8. Inventarizaci

9. Změny způsobu oceňování

10. Vyřazení

Směrnice navazuje na směrnici „Dlouhodobý nehmotný majetek”.

1. Vymezení software

Software musí mít dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenění vyšší než ocenění určené účetní jednotkou

Do položky Software (účet 013) lze zařadit bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je:

a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,

b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.

Poznámka:

Co lze považovat za „za účelem obchodování s ním” je nastíněno v Interpretaci NUR I-40. Vytvořením vlastní činností k obchodování s nimi se rozumí to, že vlastní vývoj povede buď přímo k vytvoření aktiva, s nímž bude obchodováno nebo že povede k návrhu takových materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, které budou sloužit přímo k obchodní činnosti (např. po jejich výrobě podle vyvinutého designu budou prodávány).

Software neboli programové vybavení může sestávat z jednotlivých modulů. Pak je nutné posoudit, zda jsou moduly samostatně využitelné nebo ne. Mohou-li moduly plnit samostatnou funkci (např. modul účetnictví a modul mzdy), pak je pro potřeby účetní i daňové můžeme vést samostatně (i když byly pořízeny společně). Současně však může uživatel tyto moduly spojit a vést společně.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Software se stane nedílnou součástí zařízení, které by bez něho nemohlo fungovat, tj. stane se součástí dlouhodobého hmotného majetku.

Analytické účty (používané v konkrétní firmě):

01310 – SW–Účetnictví

01320 – SW–Majetek

01330 – SW–Sklady …

2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Varianty:

A)

Při pořízení software se důsledně bude používat účet skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

B)

Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se bude používat účet skupiny 04x (041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku), na který se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením.

Pokud nevznikají žádné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku, je možno účtovat přímo na příslušný účet 013 - Software.

3. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku

Software se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:

  • pořizovací cenou,

  • reprodukční pořizovací cenou,

  • vlastními náklady.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl software pořízen a náklady s jeho pořízením související.

Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl software pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Vlastními náklady u software vytvořeného vlastní činností jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, která se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.

Jedna z možných variant:

Při pořízení software (nákupem) oceněného pořizovací cenou bude postupováno v souladu s § 47 vyhlášky. V případě, že na pořízení software bude poskytnut úvěr, nebudou úroky součástí pořizovací ceny.

Pokud v průběhu účetního období bude vytvořen software vlastní činností, potom bude jako dodatek tohoto vnitřního předpisu vydán postup pro vyčíslení výše vlastních nákladů, tj. výše přímých nákladů vynaložených na výrobu a výše nepřímých nákladů, které se vztahují k jeho výrobě.

Pokud nastane případ ocenění software reprodukční pořizovací cenou (například v případě majetku získaného darováním) bude i pro stanovení výše tohoto ocenění vydán dodatek tohoto předpisu, kde bude uveden způsob zjištění této ceny.

4. Zařazení dlouhodobého majetku

Software se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného software a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Jedna z možných variant:

Zařazení software bude provedeno vždy na základě protokolu o zařazení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání vzor protokolu je uveden v příloze č. 1.

Za správný termín zařazení majetku do užívání a za jeho správné ocenění (včetně veškerých vedlejších nákladů spojených s pořízením) odpovídá: .......

5. Evidence dlouhodobého nehmotného majetku

Evidence jednotlivého software je vedena na inventárních kartách dlouhodobého majetku (v souladu s programem „Majetek”) – vzor karty je uveden v příloze č. 2.

Za evidenci v průběhu užívání majetku odpovídá:……………

6. Odpisový plán

Příklad z řady variant

Software bude účetně odpisovány rovnoměrně po celou dobu jeho užívání buď, dle doby trvání smlouvy, nebo dle nejlepšího odhadu využitelnosti dané software účetní jednotkou.

Poznámka:

Odpisování dle ZDP

Odpisování nehmotného majetku od roku 2005 do roku 2020:

Daňový odpis se uplatňuje ve výši stanovené podle počtu měsíců odpisování, počínaje měsícem po jeho zařazení.

Doba odpisování, pokud nevyplývá z licenční smlouvy, je stanovena následovně:

Software   36 měsíců  

Odpisování nehmotného majetku od roku 2021:

V lednu 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů (ZDP), která ze zákona o daních z příjmů vypouští problematiku nehmotného majetku – pro nehmotný majetek budou tedy platit účetní pravidla i z hlediska daně z příjmů; např. pro odpisy nehmotného majetku se použije § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; odpis se počítá poprvé za měsíc následující po zařazení software, u smluv na dobu určitou je možno odpisy stanovit s přesností na dny. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, odepisuje se bez přerušení.

V průběhu účetního období nesmí dojít ke změně postupů odpisování. Použité způsoby v jednom účetním období se mohou změnit v účetnictví a v účetní závěrce bezprostředně následujícího účetního období.

Podle změny v průběhu používání majetku se aktualizuje odpisový plán.

Změnou odhadu není možné opravovat výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích. Pokud by došlo ke změně postupu odpisování, bude vydán dodatek tohoto vnitřního předpisu, který bude obsahovat zdůvodnění této změny oproti předcházejícímu účetnímu období. Důvody změn a peněžní částky z nich vyplývající musí být uvedeny v příloze účetní závěrky.

7. Technické zhodnocení software

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku.

U softwaru je nutné odlišovat ”update“, který není technickým zhodnocením ale opravou, a ”upgrade“, který je technickým zhodnocením.

Update znamená ”uvedení do současného stavu“. Nejedná se tedy o zdokonalení ani změnu účelu, ale o takovou úpravu, která je v souladu se současným stavem. Např. u účetního softwaru je nutné provádět update při každé změně účtové osnovy.

Upgrade je zdokonalení současného programového vybavení, vyšší verze programu, rozšíření o další moduly, které ale fungují pouze s hlavním modulem.

Varianty:

Vymezení hranice ocenění:

ocenění je vyšší než 60 000 Kč (i pro veškeré technické zhodnocení)

A)

Náklady v souvislosti s technickým zhodnocením budou vždy účtovány jako náklady na pořízení dlouhodobého majetku (tj. i částky, které nepřesáhnou limit 60 000 Kč) a budou účtovány na účty skupiny 04,