On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Účtová třída 6

16.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

Účtová třída 6

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

l. Charakteristika

Syntetické výnosové účty si účetní jednotka stanoví ve svém účtovém rozvrhu v rámci směrné účtové osnovy závazné do úrovně účtových skupin. Další členění do analytických účtů si může přizpůsobit potřebám manažerského účetnictví, vhodné je vzít v úvahu i daňovou účinnost výnosů.

Náklady a výnosy se zachycují podle těchto zásad:

a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí; výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv,

b) významné opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účet 427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let (k dodatečnému zaúčtování nákladů a výnosů minulých účetních období musí podat účetní jednotka – poplatník – dodatečné daňové přiznání v případě, že dochází ke zvýšení původně stanovené daňové povinnosti),

c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku.

Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:

  • o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,

  • o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

"Vztah k účetním předpisům" je uveden v § 21h ZDP, který stanoví, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

II. Účtové skupiny

Text jednotlivých účtů a účtových skupin je zaměřen na účetní problematiku, ale současně je doplněna i problematika z hlediska ZDP.

60x – Tržby za vlastní výkony a zboží

V této účtové skupině se zachycuje největší objem tržeb realizovaných v účetních jednotkách v členění podle jejich předmětu činností:

a) výrobní účetní jednotky realizují své výrobky,

b) obchodní účetní jednotky realizují prodej zboží a

c) ostatní účetní jednotky realizují tržby ze služeb, které poskytují.

Souvztažnými účty jsou účty pohledávek ve třídě 3 nebo přímo hotovost na účtu 211.

Podle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, musí být všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne překračující denní limit 270 000 Kč, prováděny bezhotovostně.

Výnosy se většinou zdaňují a patří do základu daně z příjmů, s výjimkou výnosů osvobozených od daně podle § 19 ZDP nebo nezahrnované do základu daně podle § 23 ZDP.

64x – Jiné provozní výnosy

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

642 – Tržby z prodeje materiálu

Na těchto účtech se účtuje o prodeji dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu v prodejních cenách. Při porovnání s účty 541 (kde je zachycena zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku) a 542 (skladová cena materiálu) se zjišťuje výsledek z prodeje každé operace.

Daňově uznatelnou cenou (nákladem) je daňová zůstatková cena prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku – § 24 odst. 2 písm. b) ZDP, který lze podle ZDP odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se postupuje obdobně. Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem) poměrná část zůstatkové ceny. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na účetní zůstatkovou cenu hmotného a nehmotného majetku odpisovaného podle zákona o účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem).

644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Úroky z prodlení: § 619 až § 630 NOZ§ 1953 až § 1980 NOZ. Stanovení výše úroku je dáno nařízením vlády 351/2013 Sb. (nařízení obsahuje i tzv. paušální náklady na vymáhání pohledávky – podrobněji u účtu 546).

646 – Výnosy z odepsaných pohledávek

Pohledávky musí být i po jejich odpisu sledovány v podrozvahové evidenci

Pro všechna účetní řešení odpisu pohledávek je společné, že se i nadále sledují podle jejich splácení dlužníkem, protože právní existence nároku věřitele vůči dlužníkovi trvá a dlužník má stále povinnost svůj závazek uhradit. Podle § 629 NOZ promlčecí lhůta pro všechny závazky trvá tři roky (obchodní i soukromé).

Příjmy při postoupení pohledávky lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku (její část) podle zákona o rezervách a u pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti. Toto platí i pro směnku k inkasu. Výše diskontu se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti.

Porovnání nákladu vzniklého z titulu postoupení pohledávky s výnosem, resp. příjmem (zvýšeným případně o čerpanou zákonnou opravnou položku či diskont) plynoucím z postoupení, se provádí za každou jednotlivou postoupenou pohledávku.

Podrobnější výklad je v části účtové třídy 5 (u účtu 546), popř. u účtu 646.

647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015, oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027 a také u třídy 0.

Podle § 23 odst. 15 ZDP se do základu daně nezahrnují odpisy goodwillu a oceňovacího rozdílu vzniklého jinak než koupí obchodního závodu.

648 – Jiné provozní výnosy

Na tomto účtu se sledují výnosy v provozní oblasti, pro které nebyl určen žádný samostatný předchozí syntetický účet. Jde např. o přefakturaci výkonů, výnosy z nájmu a finančního leasingu, výnosy z členských příspěvků, předpisy náhrad škod, přiznaná provize podle smlouvy, nepeněžní příjem v ocenění obvyklou cenou, zúčtování provozní dotace, přebytky materiálu a zboží zjištěné při inventarizaci, odpis právně zaniklého dluhu, přijaté dary v provozní oblasti, atd.

Při přefakturaci nákladů prostřednictvím účtu 648 je nutné zachovat věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů s daným účetním obdobím. Přefakturovávané náklady by měly být zachycovány na účtu 548 s analytickým členěním, protože nejde o náklady ÚJ. Přefakturace – podrobněji u účtu 548.

Výnosy z titulu přefakturace patří do základu daně z příjmů. Náklady na přefakturovávané výkony jsou vždy daňově uznatelné – § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, a to do výše příjmů s nimi přímo souvisejících, a to za podmínky, že tyto výnosy vznikly ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících.

Náklady na provoz zařízení určených k uspokojování potřeb zaměstnanců (rekreační, předškolní a kulturní zařízení, ubytovny apod.) jsou daňově uznatelné, ale pouze do výše výnosů z těchto zařízení, které se zachycují na tomto účtu.

649 – Mimořádné provozní výnosy

66x – Finanční výnosy

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Podrobnější výklad je v části účtové třídy 5účtové třídy 2 u cenných papírů.

662 – Úroky

O úrocích musí být účtováno v časovém rozlišení po celou dobu existence dluhu ze zápůjčky nebo úvěru.

663 – Kurzové zisky

Od 1. 1. 2024 mohou účetní jednotky podle § 4 ZoÚ vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny nebo ve funkční měně. Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Funkční měnou může být americký