On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Účtování kryptoměn

1.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

4.37
Účtování kryptoměn

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Struktura vnitřního předpisu o účtování kryptoměn:

1. Vymezení kryptoměn

2. Ocenění kryptoměn

3. Účtování kryptoměn

4. Evidence kryptoměn

5. Inventarizace kryptoměn

1. Vymezení kryptoměn

Kryptoměna je nehmotné aktivum, které se využívá jako digitální ekvivalent peněžních prostředků.

Varianta A:

Kryptoměna se vykazuje jako zásoba svého druhu v rámci rozvahové položky:

 • Zboží na účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" (v příslušném analytickém členění) – pokud byla kryptoměna:

  • získána ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží;

  • pořízena za účelem budoucí úhrady závazku/ů;

  • pořízena za účelem spekulativního obchodování.

 • Výrobky na účtu "123 – Výrobky" (v příslušném analytickém členění) – pokud byla kryptoměna vytěžena v rámci vlastní činnosti.

Varianta B:

Kryptoměna se vykazuje jako zásoba svého druhu v rámci rozvahové položky:

(příklady možné tvorby syntetických účtů ve skupinách 13 a 12)

 • Zboží na účtu "134 – Ostatní kryptoměny" – pokud byla kryptoměna:

  • získána ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží;

  • pořízena za účelem budoucí úhrady závazku/ů;

  • pořízena za účelem spekulativního obchodování.

  • Výrobky na účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností" – pokud byla kryptoměna nabyta vlastní činností prostřednictvím její těžby.

2. Ocenění kryptoměn

2.1 Ocenění kryptoměn při pořízení

Kryptoměna se oceňuje pořizovací cenou v případě, že byla nabyta ve formě přijaté úhrady za prodej zboží, výrobků či služeb; byla pořízena za účelem budoucí úhrady závazků či byla pořízena za účelem spekulativního obchodování. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů, mezi které patří zejména transakční poplatky spojené s nákupem kryptoměny.

Kryptoměna se oceňuje vlastními náklady v případě, že byla vytěžena příslušnou účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv podílejících se na těžbě kryptoměny, spotřebovanou energii, případně přímé osobní náklady zaměstnanců podílejících se na těžbě (mzdové náklady včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění, jež byly vynaloženy v průběhu těžby).

2.2 Ocenění kryptoměn v rámci jejího úbytku

Možná varianta:

Pro ocenění úbytku kryptoměn z evidence se využije technika váženého aritmetického průměru.

Možná varianta:

Pro ocenění úbytku kryptoměn z evidence se využije způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (FIFO).

3. Účtování kryptoměn (druhové členění provozních nákladů)

Možná varianta – účtování kryptoměn na základě průběžného způsobu A:

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku kryptoměn průběžně způsobem A.

Varianta A:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" a dále účtu "123 – Výrobky". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem

Pořízení kryptoměny nákupem  
Účtování   MD   D  
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu   131   221  
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada   131   321 či 325  
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky)   131   221 nebo 321 či 325  
Zařazení kryptoměny do evidence v pořizovací ceně   132 AÚ   131  

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně   131   311  
Zařazení kryptoměny do evidence   132 AÚ   131  

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)  
Účtování   MD   D  
Zařazení vytěžené kryptoměny do evidence ve vlastních nákladech   123 AÚ   583 AÚ  

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně

Úhrada závazku v kryptoměně  
Účtování   MD   D  
Úhrada závazku v kryptoměně   321 či 325   604 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence   504 AÚ   132 AÚ  

Prodej kryptoměny

Prodej kryptoměny  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada   221   604 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 132 AÚ)   504 AÚ   132 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 123 AÚ)   583 AÚ   123 AÚ  

Varianta B:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "134 – Ostatní kryptoměny" a dále účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Pro komplexní zachycení transakcí týkajících se účtování kryptoměn se kromě výše uvedených účtů vytvoří následující účty v účtovém rozvrhu:

"133 – Pořízení kryptoměn"

"505 – Prodané kryptoměny"

"589 – Změna stavu kryptoměn"

"605 – Tržby z prodeje kryptoměn"

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem

Pořízení kryptoměny nákupem  
Účtování   MD   D  
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu   133   221  
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada   133   321 či 325  
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky)   133   221 nebo 321 či 325  
Zařazení kryptoměny do evidence v pořizovací ceně   134 AÚ   133  

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně   133   311  
Zařazení kryptoměny do evidence   134 AÚ   133  

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)

Pořízení kryptoměny vlastní činností (formou těžby)  
Účtování   MD   D  
Zařazení vytěžené kryptoměny do evidence ve vlastních nákladech   125 AÚ   589 AÚ  

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně

Úhrada závazku v kryptoměně  
Účtování   MD   D  
Úhrada závazku v kryptoměně   321 či 325   605 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 134 AÚ)   505 AÚ   134 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 125 AÚ)   589 AÚ   125 AÚ  

Prodej kryptoměny

Prodej kryptoměny  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada   221   605 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 134 AÚ)   505 AÚ   134 AÚ  
Úbytek kryptoměny z evidence (evidované na účtu 125 AÚ)   589 AÚ   125 AÚ  

Možná varianta – účtování kryptoměn na základě periodického způsobu B:

Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku kryptoměn periodicky způsobem B.

Varianta A:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "132 – Zboží na skladě a v prodejnách" a dále účtu "123 – Výrobky". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu   504 AÚ   221  
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada   504 AÚ   321 či 325  
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky)   504 AÚ   221 nebo 321 či 325  

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně   504 AÚ   311  

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Úhrada závazku v kryptoměně   321 či 325   604 AÚ  

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada   221   604 AÚ  

Transakce na konci účetního období

Transakce na konci účetního období  
Účtování   MD   D  
Převod počátečního stavu kryptoměn evidovaných na účtu 132 AÚ do nákladů   504 AÚ   132 AÚ  
Převod počátečního stavu kryptoměn evidovaných na účtu 123 AÚ do nákladů   583 AÚ   123 AÚ  
Zjištěný konečný stav kryptoměn evidovaných na účtu 132 AÚ   132 AÚ   504 AÚ  
Zjištěný konečný stav kryptoměn evidovaných na účtu 123 AÚ   123 AÚ   583 AÚ  

Varianta B:

Kryptoměny jsou zachyceny v účetnictví prostřednictvím účtu "134 – Ostatní kryptoměny" a dále účtu "125 – Kryptoměny vytvořené vlastní činností". K těmto účtům se tvoří příslušné analytické účty na základě konkrétního druhu kryptoměny. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na vrub příslušných účtů, veškeré úbytky se zaznamenávají ve prospěch příslušných účtů.

Pro komplexní zachycení transakcí týkajících se účtování kryptoměn se kromě výše uvedených účtů vytvoří následující účty v účtovém rozvrhu:

"133 – Pořízení kryptoměn"

"505 – Prodané kryptoměny"

"589 – Změna stavu kryptoměn"

"605 – Tržby z prodeje kryptoměn"

Účtování o přírůstcích probíhá níže uvedeným způsobem:

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny nákupem v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Pořízení kryptoměny úhradou z bankovního účtu   505   221  
Pořízení kryptoměny, u níž dosud nebyla provedena úhrada   505   321 či 325  
Vedlejší pořizovací náklady (zpravidla transakční poplatky)   505   221 nebo 321 či 325  

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období

Pořízení kryptoměny ve formě přijaté úhrady za prodej služeb, výrobků či zboží v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada od odběratele v kryptoměně   505   311  

Účtování o úbytcích kryptoměny z evidence probíhá níže uvedeným způsobem:

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období

Úhrada závazku v kryptoměně v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Úhrada závazku v kryptoměně   321 či 325   605 AÚ  

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období

Prodej kryptoměny v průběhu účetního období  
Účtování   MD   D  
Přijatá úhrada   221   605 AÚ  

Transakce na konci účetního období

Transakce na konci účetního období  
Účtování   MD   D  
Převod počátečního stavu kryptoměn evidovaných na účtu 134 AÚ do nákladů   505 AÚ   134 AÚ