On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

12.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazené účty
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601; 602
II. Tržby za prodej zboží 604
A Výkonová spotřeba
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
A.2. Spotřeba materiálu a energie 501; 502; 503
A.3. Služby 511; 512; 513; 518
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 581; 582; 583; 584
C. Aktivace (-) 585; 586; 587; 588
D. Osobní náklady
D.1. Mzdové náklady 521; 522; 523
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524; 525; 526

D.2.2. Ostatní náklady 527; 528
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 551; 557

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné 559 AÚ
E.2. Úpravy hodnot zásob 559 AÚ
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 558; 559 AÚ
III. Ostatní provozní výnosy
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 641
III.2. Tržby z prodaného materiálu 642
III.3. Jiné provozní výnosy 644; 646; 648; 649; 647; 697
F. Ostatní provozní náklady
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
F.2. Prodaný materiál 542
F.3. Daně a poplatky 531; 532; 538
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 552; 554; 555
F.5. Jiné provozní náklady 543 AÚ; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 597
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly