On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

2.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.16
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o tvorbě a použití opravných položek je zaměřena na:

1. Tvorbu opravných položek

2. Použití (čerpání) opravných položek

3. Účtování o opravných položkách

Jedna z možných variant:

1. Tvorba opravných položek

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných účetních i daňových postupů.

Opravné položky u dlouhodobého majetku

Stanoví na základě výsledků inventarizace finanční ředitel.

Opravné položky u zásob – jejich tvorba bude v závislosti na obrátce zásob:

Průměrná (žádoucí) obrátka zásob je 30 dnů, opravné položky nad tuto dobu budou tvořeny ve výši – viz tabulka.

Opravné položky ve výši   Zásoby, u nichž doba na skladě překročila  
25 %   50 dnů  
50 %   100 dnů  
75 %   200 dnů  
100 %   365 dnů  

Opravné položky u pohledávek – viz samostatný vnitřní předpis „Pohledávky po splatnosti

Poznámka:

Opravné položky u pohledávek v cizí měně

Národní účetní rada vydala interpretaci I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou, která upravuje účtování opravných položek k pohledávkám v cizí měně. Základní koncept celé směrnice spočívá v tom, že se k rozvahovému dni má kurzem cizí měny přepočítat netto hodnota pohledávky a příslušné rozdíly budou zaúčtovány prostřednictvím kurzových zisků či ztrát. Z toho vyplývá, že pokud nedojde ke změně procentní výše opravné položky, neměl by se k účtování používat účet změny stavu opravných položek.

2. Použití (čerpání) opravných položek

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existence, nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za daňově účinný náklad.

3. Účtování o opravných položkách

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost její výše (§ 55 PVZÚ).

V příloze v účetní závěrce bude uveden způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek v souladu s tímto vnitřním předpisem.

Komentář:

Jedním z nástrojů vyjadřujících v účetnictví zásadu opatrnosti je účtování