On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

16.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.16
Zásady pro tvorbu a použití opravných položek

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o tvorbě a použití opravných položek je zaměřena na:

1. Tvorbu opravných položek

2. Použití (čerpání) opravných položek

3. Účtování o opravných položkách

Jedna z možných variant:

1. Tvorba opravných položek

Účetní opravné položky se vytvářejí k majetku, u kterého se při inventarizaci zjistí, že jeho ocenění v účetnictví je vyšší než momentální tržní cena, avšak tato skutečnost je přechodného charakteru. V případech trvalého znehodnocení majetku je nutno tento majetek odepsat při respektování platných účetních (popř. i daňových) postupů.

Opravné položky u dlouhodobého majetku

Stanoví na základě výsledků inventarizace finanční ředitel.

Opravné položky u zásob – jejich tvorba bude v závislosti na obrátce zásob:

Průměrná (žádoucí) obrátka zásob je 30 dnů, opravné položky nad tuto dobu budou tvořeny ve výši – viz tabulka.

Opravné položky ve výši   Zásoby, u nichž doba na skladě překročila  
25 %   50 dnů  
50 %   100 dnů  
75 %   200 dnů  
100 %   365 dnů  

Opravné položky u pohledávek – viz samostatný vnitřní předpis "Pohledávky po splatnosti

Poznámka:

Opravné položky u pohledávek v cizí měně

Národní účetní rada vydala interpretaci I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou, která upravuje účtování opravných položek k pohledávkám v cizí měně. Základní koncept celé směrnice spočívá v tom, že se k rozvahovému dni má kurzem cizí měny přepočítat netto hodnota pohledávky a příslušné rozdíly budou zaúčtovány prostřednictvím kurzových zisků či ztrát. Z toho vyplývá, že pokud nedojde ke změně procentní výše opravné položky, neměl by se k účtování používat účet změny stavu opravných položek. Více viz samostatný vnitřní předpis "Cizoměnové transakce"

2. Použití (čerpání) opravných položek

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existence, nebo pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za daňově účinný náklad.

3. Účtování o opravných položkách

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost její výše (§ 55 PVZÚ).

V příloze v účetní závěrce bude uveden způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek v souladu s tímto vnitřním předpisem.

Komentář:

Jedním z nástrojů vyjadřujících v účetnictví zásadu opatrnosti je účtování o