On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zásoby - materiál (suroviny, obaly, náhradní díly a další položky materiálu)

23.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

4.14.1
Zásoby – materiál (suroviny, obaly, náhradní díly a další položky materiálu)

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Struktura vnitřního předpisu o zásobách materiálu je zaměřena na jeho:

1. Vymezení

2. Ocenění

3. Účtování při pořízení a úbytku

4. Evidenci

5. Inventarizaci

6. Normy přirozených úbytků, likvidaci

Jedna z možných variant:

1. Vymezení materiálu

Příklad varianty vymezení položek materiálu, které se ve firmě vyskytují

Skladovaný materiál – evidovaný na skladě (č. účtu)

hutní materiál………………..112.11

barvy………………………..……112.12

spojovací materiál………….112.13

režijní materiál……………….112.14

náhradní díly………………..…112.15

2. Ocenění materiálu

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou.

Ocenění zásob stejného druhu za různou pořizovací cenu

Zásoby stejného druhu budou vedeny na skladě v ocenění pořizovací cenou (tj. cenou pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících) nebo vlastních nákladů.

Firma se zabývá jak obchodní, tak i výrobní činností. Při pořízení materiálu není zřejmé, zda bude nakoupený materiál spotřebovaný ve výrobě nebo bude prodán jako zboží. Z tohoto důvodu je o pořízení účtováno jako o nákupu materiálu (a následně o materiálu na skladě) a teprve při výdeji je účtováno do spotřeby na příslušný nákladový účet.

3. Účtování pořízení a úbytku materiálu (druhové členění provozních nákladů)

Varianty:

A)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob průběžně způsobem A. Podstatou způsobu A je soustředění všech nákladů vynaložených na pořízení zásob nákupem na majetkových účtech zásob. Důsledně bude používán účet pořízení materiálu 111 – Pořízení materiálu (s výjimkou dále uvedených druhů materiálu účtovaných přímo do spotřeby).

Zásoby se účtují do nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby.

Druhy materiálu účtované přímo do spotřeby:

 • kancelářské potřeby,

 • pohonné hmoty,

 • čisticí prostředky,

 • pracovní ochranné prostředky,

 • ostatní drobný režijní materiál do pořizovací ceny ve výši 3.000 Kč,

 • drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, pokud bude pořizován pro konkrétního zaměstnance, tento majetek bude veden na podrozvahových účtech.

B)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob periodicky způsobem B. Podstatou tohoto způsobu je účtování veškerých složek pořizovací ceny zásob na vrub nákladových účtů skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112 – Materiál na skladě převedou na vrub příslušných nákladových účtů (501). Důležitou podmínkou při uplatnění způsobu B je podrobné vedení evidence o zásobách v průběhu roku tak, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob.

Pro vyskladnění zásob stejného druhu lze použít vážený aritmetický průměr nebo metodu FIFO.

4. Evidence materiálu

Oběh účetních dokladů v rámci skladového hospodářství je řešen v příslušném vnitřním předpisu ”Oběh účetních dokladů” a další navazující předpis, který zahrnuje organizaci skladového hospodářství, je založen u odpovědného pracovníka za provoz skladu ..............................

Vedení evidence materiálu

 • například na skladních kartách ................. popis způsobu

 • v datových souborech počítače ................. popis

5. Inventarizace materiálu

Inventarizace materiálu bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem Inventarizace majetku a závazků) jedenkrát ročně.

V rámci této inventarizace bude:

 • porovnán stav majetku vykázaný v účetnictví se stavem skutečným (zjištěným inventurou),

 • posuzována výše ocenění tohoto majetku.

5.1. Stav majetku na základě výsledků inventarizace

Varianty provádění inventur (zjišťování skutečného stavu):

Inventura u zásob je buď fyzická (provádí se přepočtení, převážení, přeměření apod.) nebo se zjišťuje technickým propočtem. Způsob bude každoročně zpřesněn pro konkrétní druhy materiálu a bude uveden v inventurních soupisech. V případě, že nelze zásoby materiálu fyzicky ověřit, použije se pro provedení inventury dokladová inventura.

5.2. Ocenění majetku na základě výsledků inventarizace

Na základě výsledků inventarizace je možno tvořit k účtům majetku opravné položky a to výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména:

 • znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět.

Konkrétní postupy ke zjišťování stavu majetku i k ověření jeho ocenění budou zpřesněny a předány inventarizačním komisím v rámci školení k inventarizaci.

Více k inventarizaci – viz vnitřní předpis „Inventarizace majetku a závazků”.

V něm jsou vymezeny zejména:

 • Inventarizační komise

 • Plánovaný termín inventur

 • Inventurní soupis a inventarizační zápis

Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků, se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody, přebytky ve prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

Inventarizační rozdíly se účtují zpravidla (pokud se nejedná o chybu minulých let) do období, za které se inventarizací stav zásob ověřuje.

Poznámka:

Výše uvedené účtování vyplývá ze znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., nicméně Národní účetní rada vydala interpretaci věnující se inventarizačním rozdílům u zásob a dlouhodobého majetku, kde navrhuje upravené řešení přebytků zásob. V určitém případě je vhodné přebytky zásob zaúčtovat jako snížení nákladů.

6. Normy přirozených úbytků, likvidace zásob

Jedna z možných variant:

Norma přirozeného úbytku skladovaného materiálu je stanovena (podle jednotlivých druhů) ve výši 0,05 % z ročního obratu.

Konkrétní propočty jsou uloženy .....................

Norma bude každoročně aktualizována (s přihlédnutím například k modernizaci výrobních zařízení, ke zlepšení bezpečnosti ochrany skladu apod.).

Likvidace materiálu

K likvidaci zásob dochází především z důvodu jejich nepoužitelnosti, poškození, neopravitelnosti, neprodejnosti.

Likvidace zásob znamená jejich:

 • fyzické znehodnocení a současně

 • vyřazení z účetnictví (evidence).

Daňově účinnými náklady také výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob.

Jedna z možných variant:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Protokol o likvidaci zásob Firma

1. Seznam likvidovaných zásob (případně se uvede v příloze protokolu)

Položka účetní (skladová cena)
…………. ………… Kč
…………. ………… Kč

2. Další výdaje související s likvidací:

3. Důvody likvidace (na základě výsledků inventarizace):

4. Způsob likvidace:

5. Čas provedení likvidace:

6. Místo provedení likvidace:

7. Další údaje o způsobu naložení s likvidovanými zásobami:

8. Osoby odpovědné za provedení likvidace:

Protokol o likvidaci sestavil …………………………. Dne …………………….

Komentář:

Materiál (účtová skupina 11)

V rámci metodického řízení účetnictví v oblasti materiálu je třeba tento majetek zejména správně vymezit, ocenit, zvolit způsob účtování (přírůstky, skladování, úbytky), zvolit vhodnou evidenci a podmínky pro jeho inventarizaci.

Vymezení materiálu – dle účetních pravidel:

Materiál zahrnuje pestrou škálu majetku – patří k nim:

 • suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu;

 • pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky;

 • provozovací látky (pro zajištění provozu účetní jednotky) například mazadla, palivo, čisticí prostředky;

 • náhradní díly, včetně náhradních dílů určených k výměně komponent,

 • obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží;

 • drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách (zpravidla s ohledem na výši ocenění);

 • další movité věci použitelné do jednoho roku, bez ohledu na výši ocenění;

 • pokusná zvířata.

Jaká vnitřní rozhodnutí je třeba přijmout ve firmě při vymezení materiálu?

Pro správné zařazení do majetku musíme respektovat zejména:

 • konkrétní druh majetku,

 • účel pořízení (stejný majetek může být materiál, zboží nebo dlouhodobý majetek),

 • v některých případech délku použití a

 • v některých případech i pořizovací cenu.

Dále je třeba stanovit konkrétní analytické účty k syntetickému účtu 11(2) – Materiál.

Ocenění materiálu – dle účetních pravidel:

Nakupovaný materiál se oceňuje pořizovací cenou.

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné.

Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

U stejného druhu zásob je možné použít i ocenění

 • cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo

 • způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (FIFO).

V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění.

Pokud je využit vážený aritmetický průměr, počítá se nejméně jednou za měsíc.

Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.

Jaká vnitřní rozhodnutí je třeba přijmout ve firmě při ocenění materiálu?

Je třeba rozhodnout o ocenění při pořízení a následně při vyskladnění materiálu:

 • Při pořízení je třeba zvážit, zda je vhodné rozdělení pořizovací ceny na analytické účty, tj. na cenu pořízení a ostatní náklady s pořízením související. Tyto náklady se dle účetních pravidel rozpouštějí způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky, čili je třeba v tomto smyslu rozhodnout. Zpravidla se ostatní náklady s pořízením související (vedené na jednom nebo několika analytických účtech) rozpouštějí tzv. průměrným procentem, například při úbytku zásob v ceně pořízení ve výši 80 % z jejich přírůstku, bude i úbytek ostatních nákladů s pořízením souvisejících ve výši 80 % z jejich přírůstku.

 • Pokud není možné vysledovat u každé položky materiálu samostatně pořizovací cenu (od příjmu až k úbytku), potom je třeba rozhodnout o využití některé z oceňovacích technik, kterými jsou:

a) vážený aritmetický průměr,

b) FIFO (první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku),

c) pevná (předem stanovená) cena pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení. Při vyskladnění zásob v pevné ceně je třeba vnitřním předpisem stanovit způsob rozpouštění odchylek.

Účtování o materiálu

O zásobách se účtuje:

 • průběžně způsobem A nebo

 • periodicky způsobem B.

Průběžný způsob A

U způsobu A se v průběhu účetního období účtuje s využitím účtů v účtové třídě 1 – Zásoby.

Postup účtování:

 • Nákup materiálu – v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob zaúčtují na vrub (MD) účtu 11(1) – Pořízení materiálu.

 • Poznámka: Nákupy materiálu lze účtovat přímo na účet určený ke sledování materiálu na skladě (bez použití účtu pořízení materiálu).

 • Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek, se aktivují. Aktivace materiálu se účtuje na vrub příslušných účtů zásob a souvztažně ve prospěch příslušného účtu 585 – Aktivace