On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zásoby - zboží

30.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

4.14.3
Zásoby – zboží

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Struktura vnitřního předpisu o zásobách zboží je zaměřena na jeho:

1. Vymezení

2. Ocenění

3. Účtování při pořízení a úbytku

4. Evidenci

5. Inventarizaci

6. Normy přirozených úbytků (ztratné), likvidaci

Jedna z možných variant:

1. Vymezení zboží

Příklad varianty vymezení zásob, které se ve firmě vyskytují

132.10 – Zboží na skladě

132.20 – Zboží v prodejně

2. Ocenění zboží

Jedna z možných variant:

Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou.

Ocenění zásob stejného druhu za různou pořizovací cenu

Zásoby stejného druhu budou vedeny na skladě v ocenění pořizovací cenou (tj. cenou pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících) nebo vlastních nákladů.

3. Účtování pořízení a úbytku zboží (druhové členění provozních nákladů)

Varianty:

A)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob průběžně způsobem A. Podstatou způsobu A je soustředění všech nákladů vynaložených na pořízení zásob nákupem na majetkových účtech zásob. Důsledně bude používán účet pořízení materiálu 131 – Pořízení zboží. Zásoby se vyúčtují do nákladů až v okamžiku jejich skutečné spotřeby.

B)

Firma bude účtovat o pořízení a úbytku zásob periodicky způsobem B. Podstatou tohoto způsobu je účtování veškerých složek pořizovací ceny zásob na vrub nákladových účtů skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 132 – Zboží na skladě převedou na vrub příslušných nákladových účtů (504). Důležitou podmínkou při uplatnění způsobu B je povinné vedení evidence o zásobách v průběhu roku tak, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob.

Pro vyskladnění zásob stejného druhu lze použít vážený aritmetický průměr nebo metodu FIFO.

4. Evidence zboží

Vedení evidence zboží

 • například na skladních kartách ................. popis způsobu

 • v datových souborech počítače ................. popis

Vymezení odpovědnosti za evidenci zboží ...............

5. Inventarizace zboží

Inventarizace zboží bude probíhat (v souladu s vnitřním předpisem Inventarizace majetku a závazků) jedenkrát ročně.

V rámci této inventarizace bude:

 • porovnán stav majetku vykázaný v účetnictví se stavem skutečným (zjištěným inventurou),

 • posuzována výše ocenění tohoto majetku.

5.1. Stav majetku na základě výsledků inventarizace

Varianty provádění inventur (zjišťování skutečného stavu):

Inventura u zásob je buď fyzická (provádí se přepočtení, převážení, přeměření apod.) nebo se zjišťuje technickým propočtem. Způsob bude každoročně zpřesněn pro konkrétní druhy zboží a bude uveden v inventurních soupisech. V případě, že nelze zásoby materiálu fyzicky ověřit, použije se pro provedení inventury dokladová inventura.

5.2. Ocenění majetku na základě výsledků inventarizace

Na základě výsledků inventarizace je možno tvořit k účtům majetku opravné položky a to výhradně v případě přechodného snížení ocenění majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy inventarizační komise zjistí výrazně nižší užitnou hodnotu majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména:

 • znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • zcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto zcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět.

Konkrétní postupy ke zjišťování stavu majetku i k ověření jeho ocenění budou zpřesněny a předány inventarizačním komisím v rámci školení k inventarizaci.

Více k inventarizaci – viz vnitřní předpis „Inventarizace majetku a závazků”.

V něm jsou vymezeny zejména:

 • Inventarizační komise

 • Plánovaný termín inventur

 • Inventurní soupis a inventarizační zápis

Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků (ztratné), se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody, přebytky ve prospěch účtu 648 – Ostatní provozní výnosy.

Poznámka:

Výše uvedené účtování vyplývá ze znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., nicméně Národní účetní rada vydala interpretaci věnující se inventarizačním rozdílům u zásob a dlouhodobého majetku, kde navrhuje upravené řešení přebytků zásob. V určitém případě je vhodné přebytky zásob zaúčtovat jako snížení nákladů.

Inventarizační rozdíly se účtují zpravidla (kromě opravy chyb minulých let) do období, za které se inventarizací stav zásob ověřuje.

6. Normy přirozených úbytků (ztratné) likvidace zásob

Jedna z možných variant:

Norma přirozeného úbytku zboží (ztratné)

 • skladované zboží (podle jednotlivých druhů) 0,10 %

 • zboží v prodejně (podle jednotlivých druhů) 0,50 %

Konkrétní propočty jsou uloženy .....................

Likvidace zboží

K likvidaci zásob dochází především z důvodu jejich nepoužitelnosti, poškození, neopravitelnosti, neprodejnosti.

Likvidace zásob znamená jejich:

 • fyzické znehodnocení a současně

 • vyřazení z účetnictví (evidence).

Daňově účinnými náklady také výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob.

Příloha č. 1: Protokol o likvidaci zásob

Protokol o likvidaci zásob Firma

1. Seznam likvidovaných zásob (případně se uvede v příloze protokolu)

Položka účetní (skladová cena)
…………. ………… Kč
…………. ………… Kč

2. Další výdaje související s likvidací:

3. Důvody likvidace (na základě výsledků inventarizace):

4. Způsob likvidace:

5. Čas provedení likvidace:

6. Místo provedení likvidace:

7. Další údaje o způsobu naložení s likvidovanými zásobami:

8. Osoby odpovědné za provedení likvidace:

Protokol o likvidaci sestavil …………………………. Dne …………………….

Komentář:

Zboží (účtová skupina 13)

V případě, že firma se zabývá obchodní činností, je třeba v rámci metodického řízení účetnictví zejména správně vymezit zboží, ocenit jej, zvolit způsob účtování (nákupy, skladování, prodej), zvolit vhodnou evidenci a podmínky pro jeho inventarizaci.

Vymezení zboží – dle účetních pravidel:

Zboží obsahuje:

 • movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje;

 • výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen,

 • zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečních zvířat,