On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a účetní jednotka sama vyhodnotí, do které z nich patří.

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je odvislé od překročení (či nepřekročení) příslušného počtu sledovaných ukazatelů (aktiv celkem – jedná se o aktiva netto, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců). Testování probíhá níže uvedeným způsobem:

Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn
čistého obratu
Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro účetní jednotka
 • nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

9.000.000 Kč 18.000.000 Kč 10
Malá účetní jednotka
 • účetní jednotka, která není mikro a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

100.000.000 Kč 200.000.000 Kč 50
Střední účetní jednotka
 • účetní jednotka, která není mikro či malá a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Velká účetní jednotka
 • překročí alespoň 2 z hraničních hodnot

 • vždy subjekt veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)

 • vždy vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 ZoÚ)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Obsahové vymezení testovacího kritéria Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (aktiva netto) Výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Zákon o účetnictví („ZoÚ”) totiž pamatuje i na případnou změnu kategorie účetní jednotky. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) dvě z výše uvedených hraničních hodnot, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky. Tato změna mohla nastat poprvé v roce 2018. Od roku 2019 bude účetní jednotka, která vznikla v roce 2017 a dříve, znovu testovat případnou změnu kategorie dle dosažených hodnot testovacích kritérií v předchozích dvou letech.

V roce 2016 (kdy se kategorie v zákoně o účetnictví poprvé objevily), se účetní jednotka zařadila do kategorie testováním výše uvedených ukazatelů, které dosáhla v účetní závěrce za rok 2015. V roce 2017 zůstala ve stejné kategorii jako v roce 2016, neboť ke změně kategorie může dojít nejdříve po dvou letech. Účetní jednotky vzniklé v roce 2015 a dříve tak byly pro rok 2017 zařazeny do stejných kategorií jako v roce 2016. V roce 2018 tak účetní jednotka poprvé testovala, zda u ní nedošlo ke změně kategorie. Od roku 2019 testujeme každý rok, s výjimkou nově vzniklé účetní jednotky.

Po vyhodnocení příslušnosti ke skupině účetních jednotek provede účetní jednotka test pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, a to podle § 20 ZoÚ:

Kategorie účetní jednotky – podnikatele Vyhodnocení povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem
Mikro Nemá povinnost testovat kritéria pro povinný audit účetní závěrky, a tudíž se jí povinný audit účetní závěrky netýká.
Povinnost auditu účetní závěrky by mohla nastat v případě, že zvláštní zákon tuto povinnost účetní jednotce stanoví (například nadace, která překročila stanovenou hranici nadačního jmění a podobně).
Malá Testuje kritéria pro povinný audit účetní závěrky. Kritéria jsou tři, jsou stejná jako ta pro testování příslušnosti účetní jednotky do kategorie, jen hodnoty jsou jiné.
 1. Aktiva celkem 40 mil. Kč.
 2. Roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč.
 3. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

  1. Jde-li o akciovou společnost nebo svěřenský fond, pak stačí dosáhnout nebo překročit jedno ze tří kritérií.
  2. Jde-li o ostatní malé účetní jednotky (v oblasti podnikání nejčastěji společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, podnikatelé fyzické osoby, družstva), pak pokud dosáhnou nebo překročí dvě ze tří kritérií.

Testování probíhá na dvou účetních závěrkách a v obou z nich musí být podmínky splněny. První z nich je účetní závěrka, u které rozhodujeme o povinnosti auditu a druhá ta, která jí bezprostředně předchází.
Střední Má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem
Velká Má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Účetní jednotka, které má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem sestaví vedle účetní závěrky navíc Výroční zprávu dle § 21 zákona o účetnictví, její součástí bude Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK (v případě, že je účetní jednotka obchodní korporací) a v případě, že se bude jednat o akciovou společnost, bude součástí této výroční zprávy též Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku dle § 435 a § 436 ZOK.

Minimální rozsah sestavené účetní závěrky

Pro stanovení minimálního rozsahu účetní závěrky jsou klíčové následující skutečnosti:

 • kategorie účetní jednotky (mikro, malá, střední nebo velká),

 • povinnost ověření účetní závěrky auditorem (viz § 20 ZoÚ),

 • zda jde o účetní jednotku, která je obchodní společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení) nebo nikoli (fyzická osoba, družstvo).

Výkazy

ROZVAHA: Sestavují:
v plném rozsahu • velká účetní jednotka

• střední účetní jednotka

• malá účetní jednotka s povinným auditem

• mikro účetní jednotka s povinným auditem
ve zkráceném rozsahu – rozšířená verze • malá účetní jednotka bez povinného auditu
ve zkráceném rozsahu – základní verze • mikro účetní jednotka bez povinného auditu

.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: Sestavují:
v plném rozsahu • všechny obchodní společnosti

• ostatní subjekty:

– velká účetní jednotka

– střední účetní jednotka

– malá účetní jednotka s povinným auditem

– mikro účetní jednotka s povinným auditem
ve zkráceném rozsahu • malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, pokud:

– není obchodní společností

– nemá povinnost auditu účetní závěrky

Příloha účetní závěrky

Účetní jednotka: Rozsah přílohy účetní závěrky dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění
Velká účetní jednotka Podle § 39, § 39b a § 39c
Střední účetní jednotka Podle § 39 a § 39b
Malá účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

Mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Podle § 39 a § 39a
Malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 39

Příklad minimálního rozsahu účetní závěrky

Podnikatel – fyzická osoba, která povinně vede podvojné účetnictví, bez povinného auditu, mikro účetní jednotka
Rozvaha Ve zkráceném rozsahu – základní verze
Výkaz zisku a ztráty Ve zkráceném rozsahu
Příloha § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

.

Společnost s ručením omezeným, bez povinného auditu, mikro účetní jednotka
Rozvaha Ve zkráceném rozsahu – základní verze
Výkaz zisku a ztráty V plném rozsahu
Příloha § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

Přehledy jako povinná součást účetní závěrky

Pro velké (mimo ty, které vedou účetnictví podle IFRS) a střední účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi, platí vedle výše uvedených povinných součástí účetní závěrky též povinnost sestavení Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu. Pro ostatní účetní jednotky jsou tyto součásti dobrovolné.

Společnost s ručením omezeným, s povinným auditem, střední účetní jednotka
Rozvaha V plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty V plném rozsahu
Příloha § 39 a § 39b vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění
Přehledy Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích

.

Podnikatel – fyzická osoba, která povinně vede podvojné účetnictví, s povinným auditem, střední účetní jednotka
Rozvaha V plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty V plném rozsahu
Příloha § 39 a § 39b vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

Příklad – stanovení rozsahu účetní závěrky a povinností s ní související

Pro správné vyhodnocení je důležité dodržet následující postup testování.

 1. Ověření, zda patříme do stejné kategorie jako v předešlém roce.
 2. Vyhodnocení, zda se účetní závěrky, kterou sestavujeme, týká povinnost nechat ji ověřit auditorem.
 3. V případě změny kategorie či změny v povinném auditu účetní závěrky vyhodnocení povinností, které z těchto změn plynou.
 4. Zveřejnění minimálního rozsah údajů ze sestavené účetní závěrky ve sbírce listin.

Ad. 1 Vyhodnocení příslušnosti ke kategorii účetní jednotky

Účetní jednotka vznikla v roce 2018 a podle výsledků, kterých za tento rok dosáhla, byla vyhodnocena jako STŘEDNÍ účetní jednotka. Rok 2020 a 2021 však pro její podnikání nebyl příznivý, když ji postihly dopady koronavirové krize a hluboce se propadla ve všech třech testovaných ukazatelích. Teprve v roce 2022 se začínají testované ukazatele pomalu zvyšovat. Přestože je propad v obratu, aktivech netto i počtu zaměstnanců v letech 2020 a 2021 významný, na změnu kategorie to nestačí, neboť testování probíhá ve dvou předešlých letech a v obou z nich musí být osvědčena změna. Ke změně kategorie tak dochází až v roce 2022 – jak je popsáno v následujícím příkladu.

Kritéria pro testování kategorie ÚJ
Mikro 9.000 18.000 10

Malá 100.000 200.000 50

Střední 500.000 1.000.000 250

Rok Aktiva celkemv tis. Kč Roční úhrn
čistého obratu
v tis. Kč
Průměrný počet
zaměstnanců
Kategorie účetní jednotky Komentář
2018 80.000 210.000 52 Střední Překročena 2 kritéria v kategorii „malá”, nepřekročeno žádné kritérium pro kategorii střední – výsledná kategorie v roce vzniku – STŘEDNÍ.
2019 120.000 250.000 55 Střední Zůstává kategorie roku 2018.
2020 35.000 75.000 18 Střední V roce 2018 jsou splněna kritéria pro střední účetní jednotku. V roce 2019 jsou splněna kritéria pro střední účetní jednotku. V roce 2020 je účetní jednotka v kategorii STŘEDNÍ.
2021 20.000 50.000 12 Střední V roce 2019 jsou splněna kritéria pro střední účetní jednotku. V roce 2020 jsou splněna kritéria pro malou účetní jednotku. Vzhledem k tomu, že ke změně nedošlo v obou letech (2019 i 2020), zůstává zařazení do kategorie beze změny – STŘEDNÍ.
2022 25.000 62.000 15 Malá V roce 2020 jsou splněna kritéria pro malou účetní jednotku. V roce 2021 jsou splněna kritéria pro malou účetní jednotku. Vzhledem k tomu, že ke změně došlo v obou testovaných letech (2020 i 2021), dochází v roce 2022 ke změně z kategorie střední do kategorie MALÁ.

Ad 2. Testování povinnosti ověřit účetní závěrku, resp. výroční zprávu, auditorem

Povinný audit účetní závěrky (§ 20 ZoÚ)

Kategorie účetní jednotky – podnikatele Vyhodnocení povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem
Mikro Nemá povinnost testovat kritéria pro povinný audit účetní závěrky, a tudíž se jí povinný audit účetní závěrky netýká.
Povinnost auditu účetní závěrky by mohla nastat v případě, že zvláštní zákon tuto povinnost účetní jednotce stanoví (například nadace, která překročila stanovenou hranici nadačního jmění a podobně, pokud jde o podnikatelský subjekt, není než zákon o účetnictví, který oblast povinného auditu účetní závěrky upravuje).