On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zásoby - checklist

2.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.2.5
Zásoby - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 25 odst. 1 ZoÚ – Oceňování

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 25 odst. 2 ZDP – Definice škody, manka, technologických úbytků a ztratného

 • § 25 odst. 1 písm. n) ZDP – Omezení daňové účinnosti mank

 • § 24 odst. 2 písm. l) ZDP – Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem

 • § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP – výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Zásoby

 • § 49 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 58 – Vzájemné zúčtování (rozdílů zjištěných při inventarizaci)

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

Interpretace Národní účetní rady

 • I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 015 – Zásoby

 • ČUS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • § 251 až § 264 ZP – Odpovědnost zaměstnance za škodu)

Komentář:

Zásoby vznikají v účetní jednotce jednak nákupem od externích dodavatelů (materiál, zboží), jednak vlastní výrobou (nedokončená výroba, polotovary, výrobky). V obou případech si může účetní jednotka vybrat způsob účtování buď průběžný (způsob A), nebo periodický (způsob B). Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně jejich ocenění. Zůstatky na účtech zásob je nutné koncem účetního období ošetřit s ohledem na jejich charakter, oceňování a způsob účtování. Některé operace jsou shodné bez ohledu na to, zda účetní jednotka používá účtování způsobem A nebo způsobem B, jiné jsou specifické pouze pro jeden z těchto způsobů.

Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách. Součástí pořizovací ceny jsou náklady související s jejich pořízením, zejména dopravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů. Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují jejich ocenění. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy či jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelné danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Nezahrnují se náklady na prodej. Volbu metody ocenění stanoví účetní jednotka ve vnitřním předpisu, zejména respektováním principu významnosti a věrného zobrazení majetku.

Jak u způsobu A, tak u způsobu B, je třeba koncem účetního období proúčtovat zásoby na cestě u nakupovaných zásob, jestliže účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce účetního období nedošly a naopak proúčtovat nevyfakturované dodávky v případě, že zásoby byly převzaty, ale do data účetní závěrky nedošla faktura. Rozdíl mezi oběma způsoby účtování je pouze v použití souvztažných účtů k účtu zásob na cestě a účtu