On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Závazky a dluhy - checklist

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8
Závazky a dluhy - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

 • § 4 odst. 12 ZoÚ – Účtování položek v cizí měně

 • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

 • § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ – Oceňování závazků

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 12) – Zvýšení základu daně o některé závazky

 • § 25 odst. 1 písm. w) ZDP – Daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

 • Část čtvrtá – Relativní majetková práva

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 17 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobé závazky

 • § 18 – Krátkodobé závazky

 • § 39 – Doplňující informace o závazcích v příloze

 • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 003 – Odložená daň

 • ČUS č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • ČUS č. 006 – Kursové rozdíly

 • ČÚS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Interpretace Národní účetní rady

 • I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

Komentář:

Oblast dluhů a závazků není tak pracná jako oblast pohledávek, není však o nic méně důležitá, rozmanitá a měla by jí být věnována odpovídající pozornost. Podstatu závazků a dluhů vysvětluje občanský zákoník. Obecně je závazek širší pojem než dluh, protože závazek ještě nemusí být svázán s určitým plněním. Účetní předpisy (zejména prováděcí vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb.) používají termín dluh v případech, kdy je očekáváno plnění, ale například u názvu řádků v rozvaze zůstávají závazky.

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. V účetní závěrce se závazky vykazují stejně jako pohledávky v rozdělení na dlouhodobé a krátkodobé. Hlediskem pro toto členění je lhůta, která zbývá mezi datem účetní závěrky a sjednaným datem splatnosti; je-li delší než jeden rok, jedná se o dluhy dlouhodobé. Při splatnosti v následujícím účetním období (i v případě, že dluh byl původně vykazován jako dlouhodobý, se vykazuje (nebo jeho splatná část) jako krátkodobý.

Nejběžnější jsou dluhy z obchodního styku. U nich je důležité zajistit odsouhlasení těchto dluhů s protistranou (která potvrzuje výši dluhu odpovídající pohledávce u věřitele). Další druhy závazků se týkají zaměstnanců (zejména dlužné mzdy), vůči orgánům zdravotního a sociálního pojištění (dlužné pojistné), vůči státu (dlužné daně), nebo vůči úvěrovým institucím (úvěry). Jako závazky se v rozvaze také vykazují obdržené, ale dosud nezúčtované dotace. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dluhům mezi spřízněnými osobami, kde se musí dávat pozor