On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Čas na účetní závěrku

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor nejdůležitějších účetních pravidel a postupů v souvislosti s účetní závěrkou, jako je inventarizace majetku a závazků, vč. proúčtování inventurních rozdílů, prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek, účtování o odložené dani nebo o daňové povinnosti.

Pondělí 12.12.2022

14:00 - 15:30

88 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • Připomenutí základních principů sestavování účetní závěrky (sestavy účetní závěrky, rozsah sestavení závěrky, účetní principy pro zachycení informací v účetní závěrce)
  • Inventarizace majetku a závazků (vybrané zásady pro provedení fyzické a dokladové inventury)
  • Časové rozlišení a dohadné položky (připomenutí nejdůležitějších zásad)
  • Odložená daň a její stanovení (vč. příkladu)
  • Úprava účetního výsledku na daňový (vybrané postupy vč. zachycení v přiznání právnických osob)
  • Daňová povinnost a její promítnutí v účetnictví (vč. příkladu)

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit