On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - checklist

14.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 25 ZoÚ – Oceňování

 • § 24 odst. 3 písm. b) ZoÚ

 • § 28 ZoÚ – Účetní odpisování

 • § 29 a § 30 ZoÚ – Inventarizace

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 26 – § 32b – Daňové odpisy

 • § 23 odst. 15 ZDP – Daňový odpis oceňovacího rozdílu a goodwillu

 • § 24 odst. 2 v) ZDP – Účetní odpisy pro daňové účely

 • § 33 ZDP – Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Zákon č 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění

 • § 7 ZoR – Rezerva na opravy hmotného majetku

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 7 – Dlouhodobý hmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 16 – Rezervy

 • § 39 – Příloha v účetní závěrce (doplňující informace o dlouhodobém majetku)

 • § 47 – Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 56 – Odpisování majetku

 • § 56a – Metoda komponentního odpisování majetku

 • § 59 – Metoda odložené daně

 • § 61 – Metoda ocenění souboru majetku

 • § 61a Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 003 – Odložená daň

 • ČÚS č. 004 – Rezervy

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíl a ztráty v rámci norem přirozených úbytků

 • ČÚS č. 011 – Operace s obchodním závodem (v případě existence smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části)

 • ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Intepretace Národní účetní rady

 • Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene

 • I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene· I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

 • I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

 • I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého majetku do užívání

 • I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 • § 251 až § 264 ZP (odpovědnost zaměstnance za škodu)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • § 2332 až § 2344 NOZ – Pacht závodu

Komentář:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je majetek s dlouhodobou životností (přesahující jedno účetní období) a zpravidla i s vyšší cenou. Hodnotu, od které bude účetní jednotka považovat majetek za dlouhodobý, si stanoví vnitřní směrnicí. Pro daňové účely (daňové odpisování) stanoví hodnotové limity pro dlouhodobý hmotný majetek zákon o daních z příjmů. U dlouhodobého nehmotného majetku a u drobného majetku, o němž účetní jednotka rozhodla účtovat jako o dlouhodobém, jsou pro daňové účely uplatňovány účetní odpisy.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Pro zvýšení jistoty účetních jednotek účetní předpisy (vyhláška 500/2002 Sb.) stanoví, co součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku není. Stavby a pozemky jsou dlouhodobým majetkem vždy bez ohledu na výši ocenění. Součástí dlouhodobého hmotného majetku se může stát i právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby, nebo není součástí zásob v případě, že s ním bude obchodováno.

Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem v případě nabytí obchodního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního závodu při přeměně se jednotlivé složky majetku ocení stejně jako v účetnictví účetní jednotky, ze kterého byl majetek převeden. Pokud tyto ceny nelze zjistit, ocení se jednotlivé složky majetku podle zvláštního právního předpisu. V ostatních případech se provede poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny. Při tomto rozúčtování se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

Ocenění dlouhodobého majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. Ocenění dlouhodobého majetku se naopak snižuje o dotaci, kterou účetní jednotka na pořízení tohoto majetku obdržela. Součástí ocenění dlouhodobého majetku nejsou opravy, jejichž cílem je uvést majetek do provozuschopného stavu, ani údržba, kterou se rozumí soustavná činnost zpomalující fyzické opotřebení, předcházení poruchám a odstraňování drobnějších závad, Na opravy většího rozsahu si účetní jednotka může tvořit rezervu.

Koncem účetního období je třeba provést inventarizaci dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, při níž se zjišťuje jednak jeho existence, jednak