On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.5
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Zákon č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích předepisuje účetním jednotkám určité povinnosti, které musí plnit v rámci podnikatelského seskupení (§ 71 až § 91 ZOK). Jedná se o povinnost statutárního orgánu ovládané osoby sestavovat písemnou zprávu o vztazích vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou ovládající osobou do 3 měsíců od skončení účetního období.

Ovládající osoba je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou. Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací a je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

Následující schéma ukazuje zjednodušeným způsobem ovládající a ovládané osoby.

Jak uvádí zákon, nemusí jít pouze o vlastnictví obchodních podílů. Ovládající osobou může být také osoba, která

  • může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace,

  • nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci,

  • spolu s osobami jednajícími ve shodě společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujících alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci,

  • sama, nebo s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.

Písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vypracuje statutární orgán ovládané osoby do 3 měsíců od skončení účetního období. V zprávě se uvedou:

  1. struktura vztahů mezi uvedenými osobami,
  2. úloha ovládané osoby v něm,
  3. způsob a prostředky ovládání,
  4. přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky,
  5. přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami