On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu

21.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2022.2300.1
Osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu

Ing. Martin Sádovský

Jako každé jiné osvobození od daně podléhá také osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "EU") zákonným podmínkám a restriktivnímu výkladu z pohledu judikatury Soudního dvora EU. Dodání zboží do jiného členského státu EU je velice častou obchodní operací, u které dochází k prodeji zboží a jeho přepravě z jednoho členského státu do druhého členského státu. Zcela intuitivně je zřejmé, že by zboží nemělo podléhat DPH v členském státě, v němž je zahájena přeprava, a na druhou stranu by právě mělo podléhat DPH v členském státě, ve kterém dochází k ukončení přepravy. Tento princip ctí základní pravidlo u daní ze spotřeby, kdy výběr DPH má podléhat ve státě spotřebě. Z tohoto důvodu vzniklo i osvobození od daně, které se uplatní v členském státě zahájení přepravy zboží na dodání zboží do jiného členského státu.

Jelikož se jedná o jasnou výjimku z pravidel, kdy dodání zboží obvykle podléhá zdanění, jsou zákonem stanovena pravidla pro osvobození, a to v § 64 ZDPH. Kategoricky spadá osvobození od daně do plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu, kdy za daných podmínek má plátce daně nárok na odpočet daně z přijatých plnění, jež jsou použita v rámci ekonomické činnosti a pro účely právě onoho osvobozeného dodání zboží. Aby bylo možné dodání zboží podrobit pravidlům podle českého ZDPH, musí dodání zboží být předmětem daně podle § 2 odst. 1 ZDPH. Detailně to znamená, že dodání zboží musí být za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku. Místem plnění u dodání zboží s přepravou je místo, kde dochází k zahájení přepravy nebo odeslání. Aby vůbec mohlo být dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně, musí být zahájena přeprava nebo odeslání v České republice. Pro uplatnění osvobození od daně na dodání zboží do jiného členského státu plátcem je nezbytné splnit hned několik hmotněprávních podmínek. Splnění těchto podmínek a hlavně jejich prokázání tíží plátce, který by měl disponovat dostatečnými důkazy.

Dané osvobození od daně je navázáno na obchodní případy, kdy dochází k dodání zboží plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně. K tomuto vymezení plnění, u kterého lze osvobození uplatnit, je nutné zmínit, že pořizovatelem by měla být osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH (dále jen "DIČ DPH") v jiném členském státě. V případech, že by zboží nebylo dodáno osobě registrované k DPH, ale osobě nepovinné k dani (obvykle soukromá fyzická osoba) nebo osobě registrované k dani, pro kterou však plnění není předmětem daně (obvykle podnikatel, který není plátcem daně v jiném členském státě), pak se jedná o prodej zboží na dálku podle § 4 odst. 9 ZDPH. Pro prodej zboží na dálku do jiného členského státu však platí jiná pravidla pro uplatnění DPH.

Hmotněprávní podmínky pro osvobození

Jedná-li se o dodání zboží osobě registrované k dani, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně v jiném členském státě, plátce osvobodí dodání zboží za splnění následujících podmínek. Plátci jakožto dodavateli musí sdělit pořizovatel své DIČ DPH, zboží musí být přepraveno nebo odesláno do jiného členského státu a plátce musí vykázat dodání zboží v souhrnném hlášení.

Pokud by pořizovatel nesdělil své DIČ DPH, může jej dodavatel zcela oprávněně považovat za osobu neregistrovanou k dani a u daného dodání zboží uplatnit daň, nikoliv osvobození. Plátce, který zboží dodává, by v daném případě měl i ověřit platnost DIČ DPH pořizovatele, aby si ověřil jeho skutečnou existenci. Pro účely ověření platnosti byl vyvinut online systém pro ověřování DIČ DPH v Evropské unii s názvem VAT Information Exchange Systém zkratka VIES. Dodavatel by měl znát DIČ DPH nejpozději k okamžiku, ke kterému vznikla povinnost přiznat dodání zboží podle § 22 odst. 1 ZDPH, a to ke dni vystavení daňového dokladu nebo nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po dodání zboží, podle toho, co nastane dříve. Pokud by dodavatel nedisponoval DIČ DPH pořizovatele, nemůže dané dodání zboží osvobodit od daně a uplatní na něj DPH.

Dalším nosným prvkem pro uplatnění osvobození od DPH je skutečná fyzická přeprava zboží z tuzemska do jiného členského státu vymezenou osobou. Přepravu nebo odeslání zboží může uskutečnit dodavatel nebo pořizovatel. V případech, kdy ani jeden nemá dostupné své vlastní přepravní kapacity, mohou zmocnit třetí osobu např. přepravní či kurýrní společnost. Jako důkaz o provedení přepravy nebo odeslání se nejčastěji užívá silniční přepravní list, tzv. CMR doklad. Samotný doklad však ještě nemusí definitivně prokázat přepravu nebo odeslání zboží do jiného členského státu, pokud by k přepravě skutečně fyzicky nedošlo. Současně i špatně vyplněné nebo nečitelné doklady o přepravě mohou eskalovat v neustání důkazního břemene plátce. V případech, kdy přepravu nebo odeslání zajišťuje pořizovatel, měl by být dodavatel zboží velice obezřetný a dbát na rizika spojená s prokázáním, pokud by přepravu nebo odeslání neměl pod svojí kontrolou.

Poslední podmínka spočívá v povinnosti vykázat plátcem dodání zboží v souhrnném hlášení, kde se uvádějí právě tyto intrakomunitární plnění v rámci EU.

Plátce uvádí hodnotu osvobozeného dodání zboží do