On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Základní vymezení a pojmy

5.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 32 minut

101
Základní vymezení a pojmy

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

 • základní charakteristika zákona o DPH

 • vymezení územní působnosti (tuzemsko, území Evropské unie, třetí země) a související terminologie (dovoz, vývoz, pořízení zboží, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služeb)

 • daňové subjekty (osoba povinná k dani, osoba registrovaná k dani, plátce, identifikovaná osoba), ekonomické činnosti

ZÁKON O DPH

Od 1. 5. 2004, tedy od našeho vstupu do Evropské unie (EU), vymezuje oblast DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který budeme zkráceně označovat ZDPH. I přes relativně krátkou dobu existence prošlo znění více novelizacemi, a to nejen z důvodů, že bylo potřeba opravit některá sporná místa, ale také z důvodů vývoje evropské legislativy, které se musí ta naše tuzemská přizpůsobit, popř. z důvodu vazeb na jiné daňové i nedaňové zákony. ZDPH vychází z evropské směrnice 2006/112/ES (která od 1. 1. 2007 nahradila dřívější šestou směrnici 77/388/EHS).

Obsah kurzu je aktuální pro stav k 1. 1. 2022, tedy i se zapracováním změn, které přinesly novely č. 343/2020 Sb. a č. 371/2021 Sb.

Nařízení vlády

Legislativu DPH doplňuje nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, kterým se v návaznosti na § 92f ZDPH a na přílohu č. 6 ZDPH doplňuje seznam dalších plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (více bude v 13. lekci). Toto nařízení bylo novelizováno nařízením vlády č. 155/2015 Sb., nařízením vlády č. 11/2016 Sb. a nařízením vlády č. 296/2016 Sb. (tato poslední změna má účinnost od 1. 10. 2016).

Výklady finanční správy

Legislativní rámec je doplněn výklady publikovanými Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ), na které budeme během kurzu také odkazovat a které budeme přidávat též jako bonusy k jednotlivým lekcím. Odpověď na řešení některých otázek mohou dát též závěry z jednání koordinačních výborů mezi zástupci finanční správy a Komory daňových poradců.

Upozornění

Tento kurz mapuje průřezově celý zákon o DPH, a je určen nejenom těm, kteří s daní z přidané hodnoty teprve začínají, ale také těm z Vás, kteří již se zákonem pracujete a potřebujete si ujasnit některé souvislosti, zopakovat problematiku anebo pouze otestovat Vaše současné znalosti. V neposlední řadě je cílem kurzu zdůraznit i novinky, které byly schváleny nebo nabyly účinnost během roku 2021.

Znění paragrafů zákonů, na které se v kurzu budeme odkazovat, se zobrazí v podokně po kliknutí na příslušnou ikonu paragrafu v textu (např. § 1 ZDPH).

Tento kurz předpokládá alespoň minimální znalosti problematiky DPH, a spíše než na vysvětlování základních pojmů se zaměřuje na souvislosti mezi jednotlivými ustanoveními a řeší složitější problémy.

Právní úprava v EU

V souvislosti se vstupem České republiky (dále také ČR) do Evropské unie (dále také EU) muselo dojít v oblasti DPH ke sjednocení pravidel, sladění českých právních předpisů s normami platnými v EU.

Danou oblast upravuje několik směrnic vydaných Radou Evropského společenství (ES), zejména již zmíněná směrnice Rady ES 2006/112/ES, o společném systému DPH (dále také Směrnice), a dále např. směrnice Rady ES 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty, anebo směrnice Rady ES 2009/132/ES, kterou se vymezuje oblast působnosti při osvobození některých druhů zboží od DPH při konečném dovozu. Směrnice byla od roku 2019 novelizována zejména Směrnicí Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy, a Směrnicí Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku. Další změny přinesly zejména tyto předpisy:

 • Směrnice Rady (EU) 2018/912 ze dne 22. června 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

 • Směrnice Rady (EU) 2018/1695 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

 • Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy

 • Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy

 • Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES

 • Do zákona o DPH byla implementována zejména Směrnice Rady (EU) 2018/1910, a to novelizací č. 343/2020 Sb.

 • Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 217, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

 • Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží

Rada EU ke směrnici vydává rovněž prováděcí nařízení. To aktuální má účinnost od 1. 7. 2011 a označení Prováděcí nařízení Rady EU č. 282/2011/EU a bylo novelizováno prováděcím nařízením č. 967/2012, prováděcím nařízením č. 1142/2013, č. 2017/2459 (použije se od 1. 1. 2019) a 2018/1912 (použije se od 1. 1. 2020) a nařízením Rady (EU) 2019/2026 (použije se od 1. 7. 2021).

Zatímco směrnice musí být formou legislativního procesu v ČR zapracovány do českých předpisů, prováděcí nařízení Rady EU č. 282/2011/EU je přímo účinné bez implementace.

Rozsudky Soudního dvora EU (dále také SDEU) vykládají Směrnici a mají tím přímý vliv na výklad DPH v ČR.

Upozornění

Postup upravený v ZDPH by měl být v souladu se směrnicemi