On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

601 - Tržby za vlastní výrobky

5.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

601 – Tržby za vlastní výrobky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují tržby za vlastní výrobky souvztažně s účty skupiny 31x – Pohledávky, případně s účty 351 a 352 – Pohledávky v rámci podnikatelského seskupení.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, 017, část 4.2. ČÚS 019

JUD, NÚR

Výkaz zisku a ztráty: I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Zaúčtování pohledávek a výnosů za dodané výrobky 311
315
351
352
601 Okamžikem uskutečnění účetního případu je okamžik, ve kterém dojde ke splnění dodávky podle smlouvy (např. v zahraničním obchodě to může být podle INCOTERMS až podle obchodních doložek ke smlouvě – CIP, FAS, EXW atd.) *)
2. Úhrada faktury – výpis z  peněžních prostředků na účtech 221 311
315
351
352

3. P Tržby v hotovosti 211 601
4. S Úbytek výrobků ve skladových cenách 583 123 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 015
5. VZ,
VF
Časové rozlišení formou příjmů příštích období:

ČÚS 017
a) realizace v běžném roce 385 601
b) vyfakturování dodávek v následujícím účetním období 311 385
6. VF Poskytnutí slevy odběrateli po vyfakturování dodávky - 311
- 315
- 601 ČÚS 019
7. VF Uznání reklamace uplatněné odběratelem:

Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.
a) před úhradou za dodávku - 311
- 315
- 601
b) po zaplacení
325
- 601

Poznámka:

*) INCOTERMS

Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.

EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo).

Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.

  • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo),

  • FOB (Free On Board) – vyplaceně na palubu lodi (ujednaný přístav nalodění),

  • FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění).

Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.

  • CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení),

  • CIF (Cost, Insurance and