On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Časové rozlišení - checklist

6.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.2.9
Časové rozlišení - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

 • § 19 odst. 7 ZoÚ – Charakteristika významnosti

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 odst. 1 ZDP – Respektování věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Časové rozlišení v aktivech rozvahy (bilance)

 • § 19 – Časové rozlišení v pasivech rozvahy (bilance)

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 – Uspořádání a označování položek rozvahy

Pokyn Generálního ředitelství D-22

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k § 23 odst. 2 ZDP

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

Interpretace Národní účetní rady

 • I-37 Časové rozlišení a cizí měna

Komentář:

Časové rozlišení nákladů a výnosů zajišťuje správné přiřazení nákladů a výnosů k účetnímu období, ke kterému věcně a časově přísluší. Jedná se o přiřazení těchto položek k výkonům běžného účetního období. Podstatou těchto položek je časový nesoulad mezi náklady a výdaji (náklady příštích období, výdaje příštích období) a výnosy a příjmy (výnosy příštích období, příjmy příštích období). Hlediskem pro účtování a vykazování případů časového rozlišení je skutečnost, že v okamžiku jejich účtování je současně znám jejich účel (věcné vymezení), částka a období, kterého nebo kterých se týkají.

Náklady příštích období (vykazované v aktivech rozvahy) jsou platby uhrazené v běžném účetním období, avšak vážící se k výkonu příštího období (předplacené náklady). Náklady příštích období je třeba zúčtovat na příslušný účet nákladů v následujícím nebo následujících období, s nimiž věcně souvisejí. Nejčastěji se vyskytují náklady příštích období v těchto případech:

 • předem placené nájemné a pachtovné nájemcem či pachtýřem,

 • nepravidelné leasingové splátky,

 • pojistné v případě, že se pojistné a účetní období nekryjí,

 • předplatné novin a časopisů zaplacené koncem roku na příští rok,

 • zařazení drobného majetku většího rozsahu do používání.

Komplexní náklady příštích období (vykazované v aktivech rozvahy) jsou různorodé náklady zaúčtované v běžném období, avšak vážící se k výkonům příštího období. Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinu různých nákladových druhů, kterou nelze individuálně časově rozlišit, jsou ponechány v nákladech běžného období, avšak zaktivují se ve prospěch nákladů na vrub účtu komplexních nákladů příštích období, aby se následně do nákladů příštích období rozpouštěly. Zúčtování se provede v účetním období, s nímž časově a věcně souvisejí, zpravidla však do čtyř let od zaúčtování na účet komplexních nákladů příštích období (s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, kde mohou být lhůty kratší nebo delší. Jedná se především:

 • o náklady na přípravu a záběh nové výroby,

 • náklady na výzkum a vývoj,

 • o náklady na dlouhodobou reklamu a propagaci většího rozsahu.

Výdaje příštích období (vykazované v pasivech rozvahy) jsou platby hrazené zpětně za výkony minulého období (nedoplacené náklady). Lze zde účtovat