On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Pohledávky - checklist

4.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

2.2.7
Pohledávky - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

 • § 4 odst. 12 ZoÚ – Účtování položek v cizí měně

 • § 24 odst. 6 ZoÚ – Přepočet pohledávek v cizí měně vyhlášeným kursem ČNB k datu účetní závěrky

 • § 25 odst. 1 g) ZoÚ – Oceňování pohledávek

 • § 25 odst. 3 ZoÚ – Zásada opatrnosti

 • § 27 odst. 1 písm. f) ZoÚ – Přepočet pohledávek určených k obchodování na reálnou hodnotu

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 24 odst. 2 písm. y) ZDP – Daňový odpis pohledávky

 • § 24 odst. 2 písm. s) ZDP – Prodej pohledávky

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění

 • § 2 – 5a ZoRe – Pravidla pro tvorbu opravných položek

 • § 8 ZoRe – Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolventním řízení

 • § 8a ZoRe – Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

 • § 8b ZoRe – Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh

 • § 8c ZoRe – Opravné položky k pohledávkám, jejichž celková hodnota bez příslušenství vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 000 Kč a jsou více než 12 měsíců po splatnosti

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění

 • § 21 zákona č. 90/2012 Sb. – Vklad (pohledávka společníka za kapitálovou společností)

 • § 92 – Neplatnost obchodní korporace (nesplacení pohledávky z upsaných vkladů do základního kapitálu)

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobé pohledávky

 • § 11 – Krátkodobé pohledávky

 • § 39 – Doplňující informace o pohledávkách v příloze

 • § 50 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek

 • § 53a – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 003 – Odložená daň

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 006 – Kursové rozdíly

 • ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy

Interpretace Národní účetní rady

 • I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

 • I-12 Faktoring

 • I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

 • I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

Komentář:

Oblast pohledávek patří k jedné z nejdůležitějších a zároveň nejpracnějších při přípravě účetní závěrky. Struktura pohledávek je zpravidla velmi různorodá a je třeba zajistit jejich správné vykázání a ocenění v účetní závěrce. Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se oceňují reálnou hodnotou.

Jako dlouhodobé se vykazují pouze takové pohledávky, jejichž sjednaná lhůta splatnosti přesáhne období jednoho roku od data účetní závěrky. Ostatní pohledávky splatné do jednoho roku se vykazují jako krátkodobé i v případě, že nebyly uhrazeny ve lhůtě splatnosti (o těchto pohledávkách je nutné uvést informaci v příloze v účetní závěrce). Dále je nutné zajistit, aby se pohledávky (zejména pohledávky z obchodních vztahů), které nebyly uhrazeny ve lhůtě, nepromlčely, aby k nim bylo možné tvořit daňově účinné opravné položky. Z tohoto důvodu jsou důležité konfirmační dopisy, které zajistí odsouhlasení, a tedy uznání pohledávky (resp. závazku) protistranou. Pohledávky mohou být také za společníky (z upsaných nesplacených vkladů), za zaměstnanci (pohledávky za manka a škody), za spřízněnými osobami (různé úvěry a zápůjčky, pozor na výši úroku), za státem (přeplatky na daních, na zálohách daní z příjmů, nebo nadměrný odpočet DPH) a jiné.

Daňové účinný odpis pohledávek upravuje zákon o daních z příjmů. Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad [§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP].

Daňově neúčinný odpis pohledávek provádí účetní jednotka na základě vlastního rozhodnutí u pohledávek, které zanikly nebo jsou promlčené, nesplňují podmínky pro daňový odpis, náklady na jejich vymáhání by přesáhly výtěžek, dlužník je např. dle sdělení příslušného orgánu – policie či soudu – neznámého pobytu, takže jejich úhrada je vysoce nepravděpodobná.

Korekci hodnoty pohledávek, u nichž je naděje na úhradu, pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, nebo u pohledávek, které jsou soudně vymáhány, umožňují opravné položky. Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů a opravná položka se sníží, popřípadě zruší vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost jejich existence nebo výše (pohledávka je uhrazena, odepsána, nebo vyřazena z účetnictví). Daňovou účinnost tvorby a zúčtování opravných položek upravuje zákon o rezervách v několika režimech:

§ 8 ZoRe – opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v